Regulamin zwiedzania wystawy "Elementarz empatii"

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zwiedzania wystawy „Elementarz empatii”
  (dalej: „WYSTAWA”), znajdującej się w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
  (dalej: „CENTRUM”) z siedzibą w Łodzi (91-755), przy ul. Wojska Polskiego 83, wpisanego do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Łódź, pod nr RIK/1/2010,

 2. Zwiedzanie WYSTAWY możliwe jest w godzinach otwarcia CENTRUM w wyjątkiem dni, w których na wystawie prowadzone są zajęcia edukacyjne. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia CENTRUM są podawane do wiadomości na stronie internetowej www.centrumdialogu.com, a godziny zajęć edukacyjnych w zakładce KALENDARZ na stronie www.centrumdialogu.com.

 3. WYSTAWA nie ma ograniczeń wiekowych, ale rekomendowana dla dzieci od 5-10 lat.

 4. Użytkownikami WYSTAWY są dzieci wraz z pełnoletnimi opiekunami (zwani dalej łącznie: „Użytkownikami”).

 5. Grupy szkolne pozostają pod opieką nauczyciela lub opiekuna.

 6. CENTRUM nie świadczy usługi opieki nad dziećmi. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą ich pełnoletni opiekunowie.

 7. W przestrzeni WYSTAWY może przebywać jednocześnie maksymalnie 60 osób.

 8. W przestrzeni WYSTAWY odbywają się następujące typy zajęć:

  a) czas zwiedzania indywidualnego – samodzielne uczestniczenie w wystawie przy pomocy mapki (papierowego przewodnika, który jest do pobrania w recepcji CENTRUM), korzystanie z zabawek i gier edukacyjnych na wystawie

  b) warsztaty rodzinne i wydarzenia specjalne – organizowane zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie www.centrumdialogu.com;

  c) warsztaty dla grup zorganizowanych m.in. szkół i przedszkoli realizowane zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie www.centrumdialogu.com.

 

§ 2

 1. Korzystanie z WYSTAWY jest możliwe:

   a) w ramach bezpłatnego wstępu do budynku CENTRUM,

   b) w przypadku wydarzeń bezpłatnych – na podstawie wcześniejszych zapisów,

   c) w przypadku wydarzeń płatnych – na podstawie uiszczenia opłaty w kasie CENTRUM lub przelewem na konto: Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380.

 2. Rezerwacja miejsc na wydarzenia bezpłatne i płatne jest możliwa pod warunkiem dostępności miejsc.

 3. Zapisy na warsztaty dla grup zorganizowanych oraz wybrane wydarzenia dokonywane są drogą mailową lub zgodnie z informacją dostępną w ofercie wydarzenia.

 

§ 3

 1. Przed wejściem na WYSTAWĘ należy zdjąć bądź zabezpieczyć wszelkie przedmioty, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie podczas zabawy, w szczególności: kolczyki, zegarki, łańcuszki, pierścionki, paski z ostrymi sprzączkami.

 2. Na czas przebywania na terenie WYSTAWY (w jej interaktywnej części), Użytkownicy zobowiązani są do zmiany lub zdjęcia obuwia bądź do poruszania się w skarpetkach.

 3. Okrycia wierzchnie oraz duże bagaże należy pozostawić w szatni znajdującej się na parterze, tam też można zostawić wózki dziecięce lub zabezpieczyć je przy wejściu do CENTRUM. Za wózki pozostawione w szatni lub przed CENTRUM, CENTRUM nie ponosi odpowiedzialności.

 4. W CENTRUM obowiązuje całkowity zakaz:

   a) spożywania alkoholu i środków odurzających;

   b) palenia tytoniu oraz używania tzw. papierosów elektronicznych.

 5. Jedzenie i picie dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonej strefie kawiarnianej na parterze budynku.

 6. Podczas przebywania na WYSTAWIE obowiązują zasady zachowania spisane i udostępnione wszystkim zwiedzającym zaraz przy wejściu. W szczególności zabroniona jest wszelkiego rodzaju przemoc fizyczna. Obowiązek dopilnowania prawidłowego zachowania dzieci spoczywa na opiekunie dziecka.

 7. Podczas przebywania na WYSTAWIE należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników CENTRUM.

 8. Ze stanowisk znajdujących się w przestrzeni WYSTAWY należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

 9. Użytkownik jest zobowiązany zgłaszać pracownikom CENTRUM wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia znajdujace się na WYSTAWIE, jak również nieszczęśliwe zdarzenia losowe, wypadki lub zachowania osób trzecich stwarzające zagrożenie podczas przebywania na WYSTAWIE.

 

§ 4

Szczegółowe wytyczne dotyczące korzystanie z elementów konstrukcyjnych umieszczonych w przestrzeni wystawy:

 1. Maksymalne dopuszczalne obciążenie lin zmnajdujących się w domku wynosi 240 kg.

 2. Jazda na wózku (pojazd demonstracyjny) po pochylni dopuszczalna tylko w asyście osoby dorosłej.

 3. Elementy wystawy są dostosowane do użytkowania przez dzieci.

  

§ 5

 1. Pracownik CENTRUM może żądać opuszczenia WYSTAWY przez użytkowników, gości, a w szczególności przez osoby naruszające Regulamin lub ogólnie przyjęte normy zachowania, osoby stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników oraz stwarzające ryzyko uszkodzenia stanowisk znajdujących się na WYSTAWIE, a także takie, które nie stosują się do poleceń pracowników CENTRUM.

 2. Opiekun dziecka jest zobowiązany do sprawowania opieki nad podopiecznym/podopiecznymi przez cały czas obecności na WYSTAWIE, odpowiada za jego/ich bezpieczeństwo oraz szkody przez niego/nich wyrządzone.

 3. Opiekun dziecka przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z WYSTAWY zgodnie z jego przeznaczeniem wymaga aktywności ruchowej dziecka, co może się wiązać z ryzykiem stłuczeń, zadrapań i innych urazów będących następstwem upadków, potknięć, zderzeń i innych podobnych przypadkowych zdarzeń. Wyżej wymienione ryzyka mogą powstać mimo dołożenia przez CENTRUM wszelkich starań w zapewnieniu bezpiecznej przestrzeni dla dzieci oraz certyfikowania wszystkich stanowisk znajdujących się na WYSTAWIE pod względem dopuszczenia do użytkowania przez dzieci. Każdy opiekun jest zobowiązany do własnej, samodzielnej oceny ryzyka zabawy podopiecznego/podopiecznych, adekwatnej do wieku, stanu zdrowia oraz stopnia rozwoju podopiecznego/podopiecznych. Mimo możliwości wystąpienia powyższego ryzyka, opiekun godzi się na korzystanie przez dziecko z WYSTAWY, a jednocześnie zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności i wzmożonej pieczy nad dzieckiem w trakcie przebywania na WYSTAWIE i uczestnictwa w warsztatach.

 

§ 6

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest CENTRUM DIALOGU im. MARKA EDELMANA
  w Łodzi (kod pocztowy 91-755), ul. Wojska Polskiego 83, tel. (+48 42) 636 38 21, (+48) 506 155 911; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w CENTRUM DIALOGU im. MARKA EDELMANA należy kontaktować się wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), co oznacza, że przetwarzanie danych jest niezbędne do przebywania na WYSTAWIE i uczestnictwa w warsztatach.

 4. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. CENTRUM zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień Regulaminu lub stwarzających zagrożenie dla innych gości.

 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.centrumdialogu.com oraz w CENTRUM.

 3. Wejście na teren Wystawy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i zobowiązuje do jego przestrzegania.

 

Jak dojechać do nas samochodem - remont ul. Wojska Polskiego

Trwające prace remontowe na ul. Wojska Polskiego utrudniły poruszanie się pojazdami w obrębie prowadzonych robót.
Jednak nie rezygnuj, uda Ci się do nas dojechać!

Poniżej przedstawiamy mapkę ułatwiającą dotarcie do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

Prosimy zachować szczególną ostrożność w trakcie poruszania się po odcinkach z dopuszczonym wjazdem docelowym.

Dziękujemy!
Do zobaczenia!

 

Ostatnia aktualizacja: 13.07.2023 

mapka dojazd CD remont 13072023

Chava Rosenfarb „Bociany. Opowieść o sztetlu”. Historia mieszkańców polsko-żydowskiego miasteczka u progu XX wieku

Książka Chavy Rosenfarb o Bocianach, to opowieść o niewielkim polsko-żydowskim miasteczku z początku XX wieku. Poznajemy życie i troski jego mieszkańców, tych głęboko religijnych i tych już nieco odcinających się od wiary ojców, tych zafascynowanych kabałą i mistyką chasydów i takich, których ciągną nowe czasy i miejsca. Mężczyzn, którzy spędzają życie na modlitwie i kobiet, które próbują związać koniec z końcem, beztroskich dzieci wychowywanych w harmonii z naturą i młodzieży, która chce się wyrwać do miasta, by tam zacząć nowe życie.

To już piąta książka Chavy Rosenfarb, która ukazuje się po polsku w Bibliotece Centrum Dialogu. W latach 2015-2017 opublikowaliśmy jej monumentalne dzieło – trzytomową powieść Drzewo życia o żydowskich mieszkańcach Łodzi w ostatnim przedwojennym roku oraz pięciu latach getta. Powieść wydaną po raz pierwszy w języku żydowskim w 1972 roku, okrzyknięto arcydziełem literatury jidysz, a pisarkę uhonorowano wieloma nagrodami. Dziesięć lat później ukazały się Bociany, w których autorka cofa się do historii z początku XX wieku. Zaczyna od opowieści o sztetlu, by w drugim tomie opisać miasto swojego dzieciństwa i młodości. Książka pt. Między miasteczkiem i Łodzią. Opowieść o miłości została wydana po polsku w 2020 roku. Teraz nadszedł czas na powrót do sztetla.

Bociany to tak naprawdę Końskie, skąd pochodziła rodzina Chavy Rosenfarb, tam jako mała dziewczynka jeździła do dziadków. Opisała krainę ze swoich wspomnień i opowieści matki, która odeszła wraz z Zagładą żydowskiego świata.

 

Kisiążka wkrótce w sprzedaży.

 uml dofinansowano

 MKiDN Dofinansowano www

 

 

Dostępność dla niepełnosprawnych

Posłuchajcie cudownej Kasi Król, która opowiada o dostępności Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Kasia jest edukatorką na wystawie "Elementarz empatii" poświęconej Alinie Margolis-Edelman i naszą konsultantką ds. dostępności w ramach Festiwal Łódź Wielu Kultur. Jeżeli zastanawiacie się, czy nasza instytucja jest dla Was dostępna, znajdziecie u nas:
◾️szerokie drzwi wejściowe, pozbawione progów,
◾️stanowisko recepcyjne przyjazne dla osób z niepełnosprawnością,
◾️toalety przystosowane do osób ze szczególnymi potrzebami,
◾️audytorium ze swobodnym podjazdem dla wózków,
◾️specjalne miejsca na widowni dla osób z niepełnosprawnościami, na wózkach,
◾️szeroką windę,
◾️parking z oznaczonymi miejscami do parkowania dla osób z niepełnosprawnością,
◾️do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

I przede wszystkim spotkacie tu przesympatycznych, otwartych ludzi, którzy gotowi są Wam pomóc w razie trudności!

Film zrealizowany przez HOLLYBABA; Narracja: Kasia Król; Tłumaczenie PJM: Joanna Jędraszczyk.


Formularz kontaktowy

Dla mediów

Informacji na temat Centrum Dialogu udziela:

Aleksandra Zbieranowska
specjalista ds. promocji

telefon: +48 42 636 38 21
tel. kom: +48 728 166 827

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Materiały do pobrania:

W sprawie zdjęć w jakości do druku prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Park Ocalałych

Od sierpnia 2004 roku w Łodzi istnieje Park Ocalałych. Są w nim drzewa dedykowane osobom, które przeżyły wojnę. Każde drzewo symbolizuje co najmniej jedną osobę, ale tak naprawdę jedną lub kilka rodzin, które są lub były związane z Łodzią. Jest symbolem życia i pamięci, ocalenia i nadziei.

Za każdym z tych drzew kryje się opowieść o Łodzi przedwojennej, o jej wielokulturowej historii, o dziejach łódzkich kupców, rabinów, szewców, nauczycieli, drobnych fabrykantów i robotników, którzy w 1940 roku musieli przenieść się na teren utworzonej wówczas przez Niemców dzielnicy dla Żydów. Opowiada o losach tej rodziny w getcie, o nadaniu Łodzi nazistowskiej nazwy Litzmannstadt, o głodzie, śmierci, o wywózkach do Chełmna nad Nerem i Auschwitz-Birkenau. Ale także o ocaleniu, o wyzwoleniu i o życiu po wojnie. Niektórzy Ocalali wrócili do Polski na zawsze albo na jakiś czas, inni nie mogli, bądź nie chcieli wracać i rozpoczęli nowe życie w różnych zakątkach świata. Park Ocalałych opowiada historie ich wszystkich.

Powstał w 2004 roku w związku z organizowanymi przez Miasto Łódź uroczystościami 60. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto. Pomysłodawczynią posadzenia w Łodzi drzew symbolizujących tych, którzy przeżyli Holokaust, była Ocalała z łódzkiego getta – Halina Elczewska. – Drzewo jest symbolem życia i trwania – mówiła.

Ideę tę podjął ówczesny prezydent Łodzi – Jerzy Kropiwnicki. 30 sierpnia 2004 roku pierwsze drzewka posadziło 363 osób, które przyjechały na uroczystości z całego świata. Do dzisiaj ponad 650 osób i rodzin, które przeżyły koszmar Holocaustu, zostało uhonorowanych swoim miejscem w Parku Ocalałych. Nazwiska osób i rodzin, którym zostały nadane certyfikaty sygnowane przez Prezydenta Miasta Łodzi, są wyryte na marmurowych tablicach ułożonych wzdłuż alei Arnolda Mostowicza. Są to osoby, które powojenne losy rzuciły w różne zakątki świata, od Polski, Francji, Szwecji i Izraela po Stany Zjednoczone, Argentynę i Australię.

Park zaprojektowała Grażyna Ojrzyńska, ogrodnik miasta. Znajduje się w dolinie rzeki Łódki, na pograniczu dawnego getta, pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Oblęgorską i ogródkami działkowymi przy ul. Źródłowej; zajmuje powierzchnię 8,5 ha. Jego osią kompozycyjną jest aleja Arnolda Mostowicza, łącząca Pomnik Sprawiedliwych wśród Narodów Świata z Kopcem Pamięci.

W ciągu kilku lat w zaniedbanej części Łodzi powstało miejsce niezwykłe, łączące pamięć o bolesnej przeszłości z nadzieją związaną z przetrwaniem i budową nowego życia. – Te drzewa będą śladem naszej obecności tutaj i naszych rodzin. My wszyscy byliśmy głęboko zakorzenieni w Łodzi. Nasze dzieci i wnuki będą tu zawsze przyjeżdżać – podkreślała Halina Elczewska. W Parku Ocalałych posadzone zostały dęby, graby, jesiony, sosny, jawory, modrzewie, brzozy, świerki, lipy, buki, klony, a także śliwy i jabłonie, korkowce, surmie, tulipanowce. Każde z tych drzew opowiada inną historię. Wszystkie składają się na wspólną opowieść o życiu, śmierci, nadziei i pamięci.

Podkategorie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Centrum Dialogu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA BUDYNKU

Poniedziałek – piątek 11:00-18:00
Sobota – niedziela 12:00-16:00


W czasie godzin otwarcia można zwiedzać bieżące wystawy.
Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się
na pół godziny przed zamknięciem budynku
.


 

GODZINY OTWARCIA BIURA

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
sobota - niedziela NIECZYNNE

 

Kalendarz

Facebook

Skontaktuj się z nami

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

NIP 7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380