RAZEM W RUCHU – półkolonie integracyjne w Centrum Dialogu

BY Інфармацыя на беларускай мове знаходзіцца ніжэй.

UA Інформація українською мовою наведена нижче.

RU Информация на русском языке находиться ниже.

 

Centrum Dialogu wraz z Fundacją Materia zapraszają dzieci w wieku 8-12 lat z rodzin białoruskich, polskich i ukraińskich do wzięcia udziału w półkoloniach integracyjnych „Razem w ruchu”. Odbędą się one podczas ferii zimowych w dniach od 14 do 18 lutego w godz. 8.00-16.00 w budynku Centrum Dialogu w ramach programu Przestrzenie Sztuki.  

Biorąc udział w różnorodnych warsztatach, uczestnicy półkolonii przez cały tydzień będą wspólnie poznawać uniwersalny język, jakim jest ruch. Doświadczą jak poprzez gry, zabawy, śmiech, taniec, muzykę i oddech, można radzić sobie ze stresem. Zaznajomią się z technikami tańca nowoczesnego i współczesnego. Wspólnie z nauczycielkami  tańca z Białorusi, Polski i Ukrainy stworzą spektakl taneczny pod okiem Krzysztofa Skolimowskiego, którego tematem będzie „Terra – Ziemia”. Poprzez ruch i choreografię opowiedzą o naszej planecie, która łączy ludzi niezależnie od narodowości, kultury czy religii, i za której los jesteśmy wspólnie  odpowiedzialni. Wszyscy chcemy móc cieszyć się jej pięknem i różnorodnością. Finałem pracy warsztatowej będzie 20 minutowy spektakl dla rodzin dzieci uczestniczących w półkoloniach. 

Zajęcia będą prowadzone w języku polskim, ale jego doskonała znajomość nie jest wymagana od uczestników.

Aby wziąć udział w półkoloniach, nie trzeba mieć doświadczenia z tańcem.

Koszt udziału w półkoloniach: 400 zł. 

Chęć udziału w półkoloniach należy zgłaszać przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (https://docs.google.com/forms/d/1SJehOiGM-VHxam4Qe_uXc3BxI6jZAd_J1j-ZgHsXqME) w dniach od 21 stycznia do 06 lutego 2022 roku. 

Szczegółowe zasady rekrutacji: ZASADY

Szczegółowa oferta półkolonii: OFERTA

Partnerzy: Łódzkie Centrum Wielokulturowe, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

Projekt odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki, który jest finansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Operator: Materia 

Partnerzy: Akademia Muzyczna im Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Miejska Strefa Kultury / Poleski Ośrodek Sztuki oraz Urząd Miasta Łodzi
UA

РАЗОМ У РУСІ - інтеграційний табір у Центрі Діалогу

Центр Діалогу спільно з Фондом «Матерія» запрошують дітей 8-12 років із білоруських, польських та українських сімей взяти участь в інтеграційному денному таборі «Разом у русі». Вони відбудуться під час зимових канікул з 14 по 18 лютого с 8.00-16.00 у будівлі Центру «Діалог» у рамках програми «Простори мистецтва».

Протягом тижня учасники денного табору будуть спільно пізнавати універсальну мову руху, беручи участь у різноманітних майстер-класах. Вони дізнаються, як через ігри, веселощі, сміх, танці, музику та дихання можна впоратися зі стресом. Учасники ознайомляться з техніками сучасного танцю. Разом із викладачами танцю з Білорусі, Польщі та України вони створять танцювальну виставу під керівництвом Кшиштофа Сколімовського, темою якої буде «Терра – Земля». Через рух і хореографію вони розкажуть про нашу планету, яка об’єднує людей незалежно від національності, культури чи релігії, і за чию долю ми несемо спільну відповідальність. Ми всі хочемо насолоджуватися її красою та різноманітністю. Результатом практичних занять буде 20-хвилинна вистава для сімей дітей, які беруть участь у денному таборі.

Заняття проводитимуться польською мовою, але її досконале знання від учасників не вимагається.

Щоб взяти участь у таборі, не потрібно мати досвіду танцю.

Вартість участі в денному таборі: 400 зл.

Бажаючі взяти участь у таборі мають заповнити ЗАЯВКУ (https://docs.google.com/forms/d/1SJehOiGM-VHxam4Qe_uXc3BxI6jZAd_J1j-ZgHsXqME) з 21.01. по 06.02.2022 року.

Детальні правила набору: ПРАВИЛА

Детальний опис денного табору: ОПИС

Партнери: Лодзинський Мультикультурний Центр, Лодзинська Промислово-Торговельна Палата

Проект є частиною програми «Простори мистецтва», що фінансується Міністерством Культури і Національної Спадщини, реалізується Національним Інститутом Музики і Танцю та Інститутом Театру ім. Збігнєва Рашевського

Оператор: Матерія

Партнери: Музична Академія Гражини та Кейстута Бацевичів у Лодзі, Зона міської культури / Поліський центр мистецтв та Мерія міста Лодзі

 

RU

В ДВИЖЕНИИ ВМЕСТЕ - интеграционный лагерь в Центре Диалога

Центр Диалога совместно с Фондом «Материя» приглашают детей 8-12 лет из белорусских, польских и украинских семей принять участие в интеграционном дневном лагере «В движении вместе». Он состоится во время зимних каникул с 14 по 18 февраля с 8.00-16.00 в здании Центра Диалога в рамках программы «Пространства искусства».

В течение недели участники дневного лагеря будут познавать универсальный язык движения, участвуя в различных мастер-классах. Они узнают, как через игры, веселье, смех, танцы, музыку и дыхание можно справиться со стрессом. Участники ознакомятся с техниками современного танца. Вместе с преподавателями танцев из Беларуси, Польши и Украины они создадут танцевальное представление под руководством Кшиштофа Сколимовского, темой которого будет «Терра – Земля». Используя движение и хореографию они расскажут о нашей планете, объединяющей людей независимо от национальности, культуры или религии, и за чью судьбу мы несем общую ответственность. Мы все хотим наслаждаться ее красотой и разнообразием. Результатом практических занятий будет 20-минутное представление для семей детей, участвующих в дневном лагере.

Занятия будут проводиться на польском языке, но его доскональное знание от участников не требуется.

Чтобы принять участие в лагере, не нужно иметь опыт участия в танцевальных занятиях ранее.

Стоимость участия в дневном лагере: 400 злотых.

Желающие принять участие в лагере должны заполнить ЗАЯВКУ (https://docs.google.com/forms/d/1SJehOiGM-VHxam4Qe_uXc3BxI6jZAd_J1j-ZgHsXqME) с 21.01. по 06.02.2022 года.

Подробные правила набора: ПРАВИЛА

Подробное описание дневного лагеря: ОПИСАНИЕ

Партнеры: Лодзинский Мультикультурный Центр, Лодзинская Промышленно-Торговая Палата

Проект является частью программы «Пространства искусства», финансируемой Министерством Культуры и Национального Наследия, реализуемой Национальным Институтом Музыки и Танца и Институтом Театра им. Збигнева Рашевского

Оператор: Материя

Партнеры: Музыкальная Академия Гражины и Кейстута Бацевичей в Лодзи, Зона городской культуры / Полесский центр искусств и Мэрия города Лодзи

BY

РАЗАМ У РУХУ - інтэграцыйны лагер у Цэнтры Дыялогу

Цэнтр Дыялогу сумесна з Фондам "Матэрыя" запрашаюць дзяцей 8-12 гадоў з беларускіх, польскіх і ўкраінскіх сем'яў узяць удзел у інтэграцыйным дзённым лагеры "Разам у руху". Ён адбудзецца падчас зімовых канікул з 14 па 18 лютага з 8.00-16.00 у будынку Цэнтра Дыялогу ў рамках праграмы "Прасторы мастацтва".

На працягу тыдня ўдзельнікі дзённага лагера будуць спазнаваць універсальную мову руху, удзельнічаючы ў розных майстар-класах. Яны даведаюцца, як праз гульні, весялосць, смех, танцы, музыку і дыханне можна зладзіцца з стрэсам. Удзельнікі азнаёмяцца з тэхнікамі сучаснага танца. Разам з выкладчыкамі танцаў з Беларусі, Польшчы і Украіны яны створаць танцавальнае прадстаўленне пад кіраўніцтвам Кшыштафа Скалімоўскага, тэмай якога будзе "Тэра - Зямля". Выкарыстоўваючы рух і харэаграфію яны раскажуць пра нашу планету, якая аб'ядноўвае людзей незалежна ад нацыянальнасці, культуры ці рэлігіі, і за чый лёс мы нясем агульную адказнасць. Мы ўсе жадаем атрымліваць асалоду ад яе прыгажосцi і разнастайнасцi. Вынікам практычных заняткаў будзе 20-хвіліннае прадстаўленне для сем'яў дзяцей, якія ўдзельнічаюць у дзённым лагеры.

Заняткі будуць праводзіцца на польскай мове, але яе здзейсненае веданне ад удзельнікаў не патрабуецца.

Каб прыняць удзел у лагеры, не трэба мець досвед удзелу ў танцавальных занятках раней.

Кошт удзелу у летніку: 400 злотых.

Жадаючыя прыняць удзел павінны запоўніць ЗАЯЎКУ (https://docs.google.com/forms/d/1SJehOiGM-VHxam4Qe_uXc3BxI6jZAd_J1j-ZgHsXqME) з 21.01. па 06.02.2022 года.

Падрабязныя правілы набору: ПРАВІЛЫ

Падрабязнае апісанне дзённага лагера: АПІСАННЕ

Партнёры: Лодзінскі Мультыкультурны Цэнтр, Лодзінская Прамыслова-Гандлёвая Палата

Праект з'яўляецца часткай праграмы «Прасторы мастацтва», фундаванай Міністэрствам Культуры і Нацыянальнай Спадчыны, якая рэалізуецца Нацыянальным Інстытутам Музыкі і Танца і Інстытутам Тэатра ім. Збігнева Рашэўскага

Аператар: Матэрыя

Партнёры: Музычная Акадэмія Гражыны і Кейстута Бацэвічаў у Лодзі, Зона гарадской культуры / Палескі цэнтр мастацтваў і Мэрыя горада Лодзі

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Centrum Dialogu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA BUDYNKU

Poniedziałek – piątek 11:00-18:00
Sobota – niedziela 12:00-16:00


W czasie godzin otwarcia można zwiedzać bieżące wystawy.
Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się
na pół godziny przed zamknięciem budynku
.


 

GODZINY OTWARCIA BIURA

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
sobota - niedziela NIECZYNNE

 

Kalendarz

Facebook

Skontaktuj się z nami

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

NIP 7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380