OTWIERAMY CENTRUM DIALOGU / REGULAMIN

Od 10 maja ponownie zapraszamy do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. 

Od poniedziałku do piątku jesteśmy otwarci w godzinach 11-18, w weekendy 12-16.

Odwiedzających obowiązuje Regulamin:

Regulamin zwiedzania Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi  na czas obowiązywania stanu epidemii COVID-19

I. Informacje ogólne

 • Wstęp do Centrum oznacza akceptację przez Odwiedzających zasad niniejszego Regulaminu.
 • Zwiedzanie ekspozycji Centrum Dialogu odbywa się w ustalonych przez dyrektora Centrum godzinach.
 • W budynku oraz na terenie wokół budynku działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
 • Regulamin Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest dostępny dla Odwiedzających na Portierni, w oznaczonym miejscy we foyer oraz na stronie internetowej Centrum (centrumdialogu.com/rodo).

II. Zasady wstępu do budynku oraz zwiedzania ekspozycji i wystaw

 • Ustala się godziny otwarcia Centrum: ekspozycja: od poniedziałku do piątku: 11.00 – 18.00 oraz w soboty i
  niedziele:12.00-16.00.
 • Ze względów sanitarnych obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających w budynku z limitem do 24 zwiedzających, w tym na jednej kondygnacji ekspozycyjnej może przebywać do12 osób. Weryfikacji liczby zwiedzających przebywających jednocześnie na terenie Centrum oraz w przestrzeni poszczególnych ekspozycji dokonują pracownicy recepcji i ochrony.
 • Obowiązuje zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika.
 • Dopuszcza się możliwość zwiedzania Centrum z przewodnikiem zewnętrznym z zachowaniem ograniczeń dotyczących liczby osób jednocześnie przebywających w budynku.
 • Zwiedzający zobowiązani są poruszać się po ekspozycji zgodnie z wyznaczonym kierunkiem zwiedzania bez możliwości zawracania.
 • Ostatnie wejście na ekspozycję odbywa się na pół godziny przed jej zamknięciem.
 • Wprowadza się dla zwiedzających obowiązek dezynfekowania dłoni przy wejściu do instytucji przy użyciu środków dezynfekcyjnych zapewnionych przez Centrum oraz mierzenia temperatury. Osoby z temperaturą powyżej 37,5 nie zostaną wpuszczone do Instytucji.
 • Zwiedzający wchodzący na teren Centrum oraz ich bagaż mogą zostać poddani kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Osoby, które odmówią kontroli, nie zostaną wpuszczone na teren Centrum.
 • W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników służb ochrony Centrum, recepcji i pracowników merytorycznych.
 • Zwiedzający zobowiązani są poruszać się w sposób zapewniający zachowanie dystansu przestrzennego co najmniej 1,5 m, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Nakaz zachowania dystansu przestrzennego nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 • Dzieci do ukończenia 13. roku życia mają wstęp do Centrum wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.
 • Zwiedzający mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695).
 • Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:

1) dziecka do ukończenia 4. roku życia,

2) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

 • Odkrycie ust i nosa jest możliwe:

1) w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby,

2) w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia,

3) w celu umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą.

1) wnoszenia broni palnej;

2) wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów;

3) palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych i bezdymnych;

4) jedzenia i picia;

5) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;

6) prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych.

mkidn  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Centrum Dialogu. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA BUDYNKU:

poniedziałek - piątek od 11.00 do 18.00
sobota - niedziela od 12.00 do 16.00

(w tych godzinach można zwiedzać wystawy)
Wstęp do budynku i na wszystkie wystawy jest bezpłatny.


 

GODZINY OTWARCIA BIURA:

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
sobota - niedziela NIECZYNNE

 

Kalendarz

Facebook

Skontaktuj się z nami

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

NIP 7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank PKO SA 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380