Regulamin zwiedzania wystawy "Elementarz empatii"

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zwiedzania wystawy „Elementarz empatii”
  (dalej: „WYSTAWA”), znajdującej się w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
  (dalej: „CENTRUM”) z siedzibą w Łodzi (91-755), przy ul. Wojska Polskiego 83, wpisanego do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Łódź, pod nr RIK/1/2010,

 2. Zwiedzanie WYSTAWY możliwe jest w godzinach otwarcia CENTRUM w wyjątkiem dni, w których na wystawie prowadzone są zajęcia edukacyjne. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia CENTRUM są podawane do wiadomości na stronie internetowej www.centrumdialogu.com, a godziny zajęć edukacyjnych w zakładce KALENDARZ na stronie www.centrumdialogu.com.

 3. WYSTAWA nie ma ograniczeń wiekowych, ale rekomendowana dla dzieci od 5-10 lat.

 4. Użytkownikami WYSTAWY są dzieci wraz z pełnoletnimi opiekunami (zwani dalej łącznie: „Użytkownikami”).

 5. Grupy szkolne pozostają pod opieką nauczyciela lub opiekuna.

 6. CENTRUM nie świadczy usługi opieki nad dziećmi. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą ich pełnoletni opiekunowie.

 7. W przestrzeni WYSTAWY może przebywać jednocześnie maksymalnie 60 osób.

 8. W przestrzeni WYSTAWY odbywają się następujące typy zajęć:

  a) czas zwiedzania indywidualnego – samodzielne uczestniczenie w wystawie przy pomocy mapki (papierowego przewodnika, który jest do pobrania w recepcji CENTRUM), korzystanie z zabawek i gier edukacyjnych na wystawie

  b) warsztaty rodzinne i wydarzenia specjalne – organizowane zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie www.centrumdialogu.com;

  c) warsztaty dla grup zorganizowanych m.in. szkół i przedszkoli realizowane zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie www.centrumdialogu.com.

 

§ 2

 1. Korzystanie z WYSTAWY jest możliwe:

   a) w ramach bezpłatnego wstępu do budynku CENTRUM,

   b) w przypadku wydarzeń bezpłatnych – na podstawie wcześniejszych zapisów,

   c) w przypadku wydarzeń płatnych – na podstawie uiszczenia opłaty w kasie CENTRUM lub przelewem na konto: Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380.

 2. Rezerwacja miejsc na wydarzenia bezpłatne i płatne jest możliwa pod warunkiem dostępności miejsc.

 3. Zapisy na warsztaty dla grup zorganizowanych oraz wybrane wydarzenia dokonywane są drogą mailową lub zgodnie z informacją dostępną w ofercie wydarzenia.

 

§ 3

 1. Przed wejściem na WYSTAWĘ należy zdjąć bądź zabezpieczyć wszelkie przedmioty, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie podczas zabawy, w szczególności: kolczyki, zegarki, łańcuszki, pierścionki, paski z ostrymi sprzączkami.

 2. Na czas przebywania na terenie WYSTAWY (w jej interaktywnej części), Użytkownicy zobowiązani są do zmiany lub zdjęcia obuwia bądź do poruszania się w skarpetkach.

 3. Okrycia wierzchnie oraz duże bagaże należy pozostawić w szatni znajdującej się na parterze, tam też można zostawić wózki dziecięce lub zabezpieczyć je przy wejściu do CENTRUM. Za wózki pozostawione w szatni lub przed CENTRUM, CENTRUM nie ponosi odpowiedzialności.

 4. W CENTRUM obowiązuje całkowity zakaz:

   a) spożywania alkoholu i środków odurzających;

   b) palenia tytoniu oraz używania tzw. papierosów elektronicznych.

 5. Jedzenie i picie dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonej strefie kawiarnianej na parterze budynku.

 6. Podczas przebywania na WYSTAWIE obowiązują zasady zachowania spisane i udostępnione wszystkim zwiedzającym zaraz przy wejściu. W szczególności zabroniona jest wszelkiego rodzaju przemoc fizyczna. Obowiązek dopilnowania prawidłowego zachowania dzieci spoczywa na opiekunie dziecka.

 7. Podczas przebywania na WYSTAWIE należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników CENTRUM.

 8. Ze stanowisk znajdujących się w przestrzeni WYSTAWY należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

 9. Użytkownik jest zobowiązany zgłaszać pracownikom CENTRUM wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia znajdujace się na WYSTAWIE, jak również nieszczęśliwe zdarzenia losowe, wypadki lub zachowania osób trzecich stwarzające zagrożenie podczas przebywania na WYSTAWIE.

 

§ 4

Szczegółowe wytyczne dotyczące korzystanie z elementów konstrukcyjnych umieszczonych w przestrzeni wystawy:

 1. Maksymalne dopuszczalne obciążenie lin zmnajdujących się w domku wynosi 240 kg.

 2. Jazda na wózku (pojazd demonstracyjny) po pochylni dopuszczalna tylko w asyście osoby dorosłej.

 3. Elementy wystawy są dostosowane do użytkowania przez dzieci.

  

§ 5

 1. Pracownik CENTRUM może żądać opuszczenia WYSTAWY przez użytkowników, gości, a w szczególności przez osoby naruszające Regulamin lub ogólnie przyjęte normy zachowania, osoby stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników oraz stwarzające ryzyko uszkodzenia stanowisk znajdujących się na WYSTAWIE, a także takie, które nie stosują się do poleceń pracowników CENTRUM.

 2. Opiekun dziecka jest zobowiązany do sprawowania opieki nad podopiecznym/podopiecznymi przez cały czas obecności na WYSTAWIE, odpowiada za jego/ich bezpieczeństwo oraz szkody przez niego/nich wyrządzone.

 3. Opiekun dziecka przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z WYSTAWY zgodnie z jego przeznaczeniem wymaga aktywności ruchowej dziecka, co może się wiązać z ryzykiem stłuczeń, zadrapań i innych urazów będących następstwem upadków, potknięć, zderzeń i innych podobnych przypadkowych zdarzeń. Wyżej wymienione ryzyka mogą powstać mimo dołożenia przez CENTRUM wszelkich starań w zapewnieniu bezpiecznej przestrzeni dla dzieci oraz certyfikowania wszystkich stanowisk znajdujących się na WYSTAWIE pod względem dopuszczenia do użytkowania przez dzieci. Każdy opiekun jest zobowiązany do własnej, samodzielnej oceny ryzyka zabawy podopiecznego/podopiecznych, adekwatnej do wieku, stanu zdrowia oraz stopnia rozwoju podopiecznego/podopiecznych. Mimo możliwości wystąpienia powyższego ryzyka, opiekun godzi się na korzystanie przez dziecko z WYSTAWY, a jednocześnie zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności i wzmożonej pieczy nad dzieckiem w trakcie przebywania na WYSTAWIE i uczestnictwa w warsztatach.

 

§ 6

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest CENTRUM DIALOGU im. MARKA EDELMANA
  w Łodzi (kod pocztowy 91-755), ul. Wojska Polskiego 83, tel. (+48 42) 636 38 21, (+48) 506 155 911; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w CENTRUM DIALOGU im. MARKA EDELMANA należy kontaktować się wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), co oznacza, że przetwarzanie danych jest niezbędne do przebywania na WYSTAWIE i uczestnictwa w warsztatach.

 4. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. CENTRUM zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień Regulaminu lub stwarzających zagrożenie dla innych gości.

 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.centrumdialogu.com oraz w CENTRUM.

 3. Wejście na teren Wystawy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i zobowiązuje do jego przestrzegania.

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Centrum Dialogu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA BUDYNKU

Poniedziałek – piątek 11:00-18:00
Sobota – niedziela 12:00-16:00


W czasie godzin otwarcia można zwiedzać bieżące wystawy.
Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się
na pół godziny przed zamknięciem budynku
.


 

GODZINY OTWARCIA BIURA

poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00
sobota - niedziela NIECZYNNE

 

Kalendarz

Facebook

Skontaktuj się z nami

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

NIP 7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380