RAZEM W RUCHU – półkolonie integracyjne w Centrum Dialogu

There is no translation available.

BY Інфармацыя на беларускай мове знаходзіцца ніжэй.

UA Інформація українською мовою наведена нижче.

RU Информация на русском языке находиться ниже.

 

Centrum Dialogu wraz z Fundacją Materia zapraszają dzieci w wieku 8-12 lat z rodzin białoruskich, polskich i ukraińskich do wzięcia udziału w półkoloniach integracyjnych „Razem w ruchu”. Odbędą się one podczas ferii zimowych w dniach od 14 do 18 lutego w godz. 8.00-16.00 w budynku Centrum Dialogu w ramach programu Przestrzenie Sztuki.  

Biorąc udział w różnorodnych warsztatach, uczestnicy półkolonii przez cały tydzień będą wspólnie poznawać uniwersalny język, jakim jest ruch. Doświadczą jak poprzez gry, zabawy, śmiech, taniec, muzykę i oddech, można radzić sobie ze stresem. Zaznajomią się z technikami tańca nowoczesnego i współczesnego. Wspólnie z nauczycielkami  tańca z Białorusi, Polski i Ukrainy stworzą spektakl taneczny pod okiem Krzysztofa Skolimowskiego, którego tematem będzie „Terra – Ziemia”. Poprzez ruch i choreografię opowiedzą o naszej planecie, która łączy ludzi niezależnie od narodowości, kultury czy religii, i za której los jesteśmy wspólnie  odpowiedzialni. Wszyscy chcemy móc cieszyć się jej pięknem i różnorodnością. Finałem pracy warsztatowej będzie 20 minutowy spektakl dla rodzin dzieci uczestniczących w półkoloniach. 

Zajęcia będą prowadzone w języku polskim, ale jego doskonała znajomość nie jest wymagana od uczestników.

Aby wziąć udział w półkoloniach, nie trzeba mieć doświadczenia z tańcem.

Koszt udziału w półkoloniach: 400 zł. 

Chęć udziału w półkoloniach należy zgłaszać przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (https://docs.google.com/forms/d/1SJehOiGM-VHxam4Qe_uXc3BxI6jZAd_J1j-ZgHsXqME) w dniach od 21 stycznia do 06 lutego 2022 roku. 

Szczegółowe zasady rekrutacji: ZASADY

Szczegółowa oferta półkolonii: OFERTA

Partnerzy: Łódzkie Centrum Wielokulturowe, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

Projekt odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki, który jest finansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Operator: Materia 

Partnerzy: Akademia Muzyczna im Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Miejska Strefa Kultury / Poleski Ośrodek Sztuki oraz Urząd Miasta Łodzi
UA

РАЗОМ У РУСІ - інтеграційний табір у Центрі Діалогу

Центр Діалогу спільно з Фондом «Матерія» запрошують дітей 8-12 років із білоруських, польських та українських сімей взяти участь в інтеграційному денному таборі «Разом у русі». Вони відбудуться під час зимових канікул з 14 по 18 лютого с 8.00-16.00 у будівлі Центру «Діалог» у рамках програми «Простори мистецтва».

Протягом тижня учасники денного табору будуть спільно пізнавати універсальну мову руху, беручи участь у різноманітних майстер-класах. Вони дізнаються, як через ігри, веселощі, сміх, танці, музику та дихання можна впоратися зі стресом. Учасники ознайомляться з техніками сучасного танцю. Разом із викладачами танцю з Білорусі, Польщі та України вони створять танцювальну виставу під керівництвом Кшиштофа Сколімовського, темою якої буде «Терра – Земля». Через рух і хореографію вони розкажуть про нашу планету, яка об’єднує людей незалежно від національності, культури чи релігії, і за чию долю ми несемо спільну відповідальність. Ми всі хочемо насолоджуватися її красою та різноманітністю. Результатом практичних занять буде 20-хвилинна вистава для сімей дітей, які беруть участь у денному таборі.

Заняття проводитимуться польською мовою, але її досконале знання від учасників не вимагається.

Щоб взяти участь у таборі, не потрібно мати досвіду танцю.

Вартість участі в денному таборі: 400 зл.

Бажаючі взяти участь у таборі мають заповнити ЗАЯВКУ (https://docs.google.com/forms/d/1SJehOiGM-VHxam4Qe_uXc3BxI6jZAd_J1j-ZgHsXqME) з 21.01. по 06.02.2022 року.

Детальні правила набору: ПРАВИЛА

Детальний опис денного табору: ОПИС

Партнери: Лодзинський Мультикультурний Центр, Лодзинська Промислово-Торговельна Палата

Проект є частиною програми «Простори мистецтва», що фінансується Міністерством Культури і Національної Спадщини, реалізується Національним Інститутом Музики і Танцю та Інститутом Театру ім. Збігнєва Рашевського

Оператор: Матерія

Партнери: Музична Академія Гражини та Кейстута Бацевичів у Лодзі, Зона міської культури / Поліський центр мистецтв та Мерія міста Лодзі

 

RU

В ДВИЖЕНИИ ВМЕСТЕ - интеграционный лагерь в Центре Диалога

Центр Диалога совместно с Фондом «Материя» приглашают детей 8-12 лет из белорусских, польских и украинских семей принять участие в интеграционном дневном лагере «В движении вместе». Он состоится во время зимних каникул с 14 по 18 февраля с 8.00-16.00 в здании Центра Диалога в рамках программы «Пространства искусства».

В течение недели участники дневного лагеря будут познавать универсальный язык движения, участвуя в различных мастер-классах. Они узнают, как через игры, веселье, смех, танцы, музыку и дыхание можно справиться со стрессом. Участники ознакомятся с техниками современного танца. Вместе с преподавателями танцев из Беларуси, Польши и Украины они создадут танцевальное представление под руководством Кшиштофа Сколимовского, темой которого будет «Терра – Земля». Используя движение и хореографию они расскажут о нашей планете, объединяющей людей независимо от национальности, культуры или религии, и за чью судьбу мы несем общую ответственность. Мы все хотим наслаждаться ее красотой и разнообразием. Результатом практических занятий будет 20-минутное представление для семей детей, участвующих в дневном лагере.

Занятия будут проводиться на польском языке, но его доскональное знание от участников не требуется.

Чтобы принять участие в лагере, не нужно иметь опыт участия в танцевальных занятиях ранее.

Стоимость участия в дневном лагере: 400 злотых.

Желающие принять участие в лагере должны заполнить ЗАЯВКУ (https://docs.google.com/forms/d/1SJehOiGM-VHxam4Qe_uXc3BxI6jZAd_J1j-ZgHsXqME) с 21.01. по 06.02.2022 года.

Подробные правила набора: ПРАВИЛА

Подробное описание дневного лагеря: ОПИСАНИЕ

Партнеры: Лодзинский Мультикультурный Центр, Лодзинская Промышленно-Торговая Палата

Проект является частью программы «Пространства искусства», финансируемой Министерством Культуры и Национального Наследия, реализуемой Национальным Институтом Музыки и Танца и Институтом Театра им. Збигнева Рашевского

Оператор: Материя

Партнеры: Музыкальная Академия Гражины и Кейстута Бацевичей в Лодзи, Зона городской культуры / Полесский центр искусств и Мэрия города Лодзи

BY

РАЗАМ У РУХУ - інтэграцыйны лагер у Цэнтры Дыялогу

Цэнтр Дыялогу сумесна з Фондам "Матэрыя" запрашаюць дзяцей 8-12 гадоў з беларускіх, польскіх і ўкраінскіх сем'яў узяць удзел у інтэграцыйным дзённым лагеры "Разам у руху". Ён адбудзецца падчас зімовых канікул з 14 па 18 лютага з 8.00-16.00 у будынку Цэнтра Дыялогу ў рамках праграмы "Прасторы мастацтва".

На працягу тыдня ўдзельнікі дзённага лагера будуць спазнаваць універсальную мову руху, удзельнічаючы ў розных майстар-класах. Яны даведаюцца, як праз гульні, весялосць, смех, танцы, музыку і дыханне можна зладзіцца з стрэсам. Удзельнікі азнаёмяцца з тэхнікамі сучаснага танца. Разам з выкладчыкамі танцаў з Беларусі, Польшчы і Украіны яны створаць танцавальнае прадстаўленне пад кіраўніцтвам Кшыштафа Скалімоўскага, тэмай якога будзе "Тэра - Зямля". Выкарыстоўваючы рух і харэаграфію яны раскажуць пра нашу планету, якая аб'ядноўвае людзей незалежна ад нацыянальнасці, культуры ці рэлігіі, і за чый лёс мы нясем агульную адказнасць. Мы ўсе жадаем атрымліваць асалоду ад яе прыгажосцi і разнастайнасцi. Вынікам практычных заняткаў будзе 20-хвіліннае прадстаўленне для сем'яў дзяцей, якія ўдзельнічаюць у дзённым лагеры.

Заняткі будуць праводзіцца на польскай мове, але яе здзейсненае веданне ад удзельнікаў не патрабуецца.

Каб прыняць удзел у лагеры, не трэба мець досвед удзелу ў танцавальных занятках раней.

Кошт удзелу у летніку: 400 злотых.

Жадаючыя прыняць удзел павінны запоўніць ЗАЯЎКУ (https://docs.google.com/forms/d/1SJehOiGM-VHxam4Qe_uXc3BxI6jZAd_J1j-ZgHsXqME) з 21.01. па 06.02.2022 года.

Падрабязныя правілы набору: ПРАВІЛЫ

Падрабязнае апісанне дзённага лагера: АПІСАННЕ

Партнёры: Лодзінскі Мультыкультурны Цэнтр, Лодзінская Прамыслова-Гандлёвая Палата

Праект з'яўляецца часткай праграмы «Прасторы мастацтва», фундаванай Міністэрствам Культуры і Нацыянальнай Спадчыны, якая рэалізуецца Нацыянальным Інстытутам Музыкі і Танца і Інстытутам Тэатра ім. Збігнева Рашэўскага

Аператар: Матэрыя

Партнёры: Музычная Акадэмія Гражыны і Кейстута Бацэвічаў у Лодзі, Зона гарадской культуры / Палескі цэнтр мастацтваў і Мэрыя горада Лодзі

mkidn  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Dialogue Center. Co-financed by the National Center for Culture as part of the Culture on the Web program.

Opening hours

BUILDING OPENING HOURS 

Monday - Friday from 11 AM to 6 PM
Saturday - Sunday from 12.00 PM to 6 PM

Admission to the building and all exhibitions
is free.

During the opening hours you can visit current exhibitions.
The last entrance to the exhibitions takes place half an hour before the closing of the building.


 

OFFICE OPENING HOURS

Monday - Friday from 9 AM to 5 PM
Saturday - Sunday CLOSED

Calendar

Contact us!

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

VAT ID PL7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

BANK ACCOUNT
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380