Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Dialogu

There is no translation available.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 83.

 • 1. 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 83, zwany dalej konkursem.

2. Do udziału w konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

4) niebycie skazanym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz brak toczącego się postępowania karnego lub karno-skarbowego;

5) niebycie ukaranym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

6) w zakresie doświadczenia zawodowego - co najmniej 7-letni staż pracy (przy czym przez pojęcie staż pracy rozumie się pracę wykonywaną w ramach umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, a także prowadzenie działalności gospodarczej), w tym co najmniej 5-letni staż pracy w obszarze kultury lub prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obszarem kultury;

7) w zakresie doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym - co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub prowadzenia działalności gospodarczej;

8) znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

9) znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz środków z Unii Europejskiej;

10) znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;

11) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

3. Dodatkowe preferowane umiejętności, kwalifikacje i kompetencje:  

1)  znajomość metod zarządzania, w tym samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji oraz planowania;

2)  doświadczenie w kierowaniu projektami;

3) zdolności menedżerskie i umiejętność kierowania zespołem;

4) wiedza w zakresie wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa Łodzi oraz dorobku różnych kultur, ze szczególnym uwzględnieniem kultury żydowskiej;

6) doświadczenie w zakresie współpracy z organizacjami międzynarodowymi;

7) doświadczenie w prowadzeniu działalności edukacyjnej adresowanej do społeczności polskiej i zagranicznej;

8) doświadczenie w realizacji projektów dotyczących upowszechniania idei tolerancji oraz przeciwdziałania przejawom rasizmu, ksenofobii i braku szacunku dla ludzi odmiennych światopoglądów, pochodzenia i kultury.

4.  Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi będzie kierował instytucją kultury funkcjonującą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Do zadań dyrektora Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi należeć będzie w szczególności: realizacja postanowień umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi oraz programu jej działania; reprezentowanie Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi na zewnątrz; racjonalne zarządzanie zasobami; realizacja inwestycji i remontów; zapewnienie racjonalnej i skutecznej kontroli zarządczej; wykonywanie w postępowaniu o zamówienie publiczne zadań kierownika zamawiającego; realizacja czynności z zakresu prawa pracy; współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami twórców, organizatorem i innymi interesariuszami; zarządzanie mieniem Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

5. Oferta uczestnika konkursu musi zawierać następujące dokumenty:

 • pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi z motywacją uczestnika wraz
  z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi;
 • kwestionariusz osobowy, będący załącznikiem Nr 1 do ogłoszenia; Formularz kwestionariusza dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Łodzi lodz.pl
  oraz https://bip.uml.lodz.pl/;
 • autorski program (maksymalnie do 16 stron formatu A4) realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi na minimum 3 kolejne lata ze szczególnym uwzględnieniem:
  • dotychczasowego dorobku Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi,
  • popularyzowania wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa Łodzi, dorobku różnych kultur,
  • propozycja działań dedykowanych mniejszościom narodowym przebywającym obecnie w mieście Łodzi,
  • proponowanej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych mającej na celu pozyskiwanie świadomego odbiorcy,
  • terminarza działalności merytorycznej instytucji w podziale na sekwencje czasowe,
  • planu współpracy ponadregionalnej z innymi instytucjami kultury i podmiotami zewnętrznymi,
  • opisu sposobu budowania partnerstw projektowych (nieobligatoryjne),
  • strategii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działania merytoryczne
   i inwestycje,
  • planów komunikacyjno-promocyjnych z uwzględnieniem nowoczesnych środków przekazu (w tym m.in. media społecznościowe);

4) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych – dopuszcza się złożenie kserokopii dyplomu;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe wykształcenie;

6) kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 7-letni staż pracy, w tym
co najmniej 5-letni staż pracy w obszarze kultury (przy czym przez pojęcie staż pracy rozumie się pracę wykonywaną w ramach umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, a także prowadzenie działalności gospodarczej);

7) kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub prowadzenia działalności gospodarczej;

8) kserokopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie uczestnika o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie
i piśmie;

9) aktualne (ważne trzy miesiące od daty wystawienia) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza medycyny pracy;

10) załącznik Nr 2 do ogłoszenia z wymaganymi oświadczeniami, w tym m.in. wyrażenie zgody, w przypadku wyłonienia kandydata w konkursie, na udostępnienie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi autorskiego programu Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi; formularz z oświadczeniami dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Łodzi www.lodz.pl oraz https://bip.uml.lodz.pl/;

11)  spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez uczestnika.

6. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, dorobek i osiągnięcia zawodowe.

7. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 5 stanowi warunek dopuszczenia uczestnika do II etapu konkursu.

8. W przypadku przedstawienia przez uczestnika konkursu dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez uczestnika albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

9. Wszystkie strony dokumentów powinny być kolejno ponumerowane oraz czytelnie podpisane przez uczestnika. Kserokopie dokumentów wymienionych w ust. 5 powinny zostać opatrzone na każdej stronie datą, podpisem oraz oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem”.

 • 2. Miejsce i termin złożenia ofert oraz termin ich rozpatrzenia:

1) oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym uczestnika oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”, w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres w terminie do dnia 10 października 2022 r.;

2) za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi;

3) dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 • 3. Informacje dodatkowe:

1) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Łodzi powoła Komisję Konkursową;

2) informacja o składzie Komisji Konkursowej oraz szczegółowy regulamin jej pracy zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/;

3) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

a) I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników konkursu,

b) II etap – rozmowa z uczestnikami konkursu;

4) o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub drogą elektroniczną;

5) przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego - do dnia 30 listopada 2022 r.;

6) z warunkami organizacyjno-finansowymi oraz ogólnymi informacjami na temat działalności Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi uczestnicy konkursu mogą zapoznać się w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym;

7) programy autorskie uczestników, składane w Konkursie stanowią informację publiczną
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2022 poz. 902) i podlegają udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie;

8) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, stanowi załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

mkidn  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Dialogue Center. Co-financed by the National Center for Culture as part of the Culture on the Web program.

Opening hours

BUILDING OPENING HOURS 

Monday - Friday from 11 AM to 6 PM
Saturday - Sunday from 12.00 PM to 6 PM

Admission to the building and all exhibitions
is free.

During the opening hours you can visit current exhibitions.
The last entrance to the exhibitions takes place half an hour before the closing of the building.


 

OFFICE OPENING HOURS

Monday - Friday from 9 AM to 5 PM
Saturday - Sunday CLOSED

Calendar

Contact us!

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

VAT ID PL7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

BANK ACCOUNT
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380