Chodź ma Bałuty. Jest wtorek.

There is no translation available.

chodz na baluty wtorek fej tlo
Po raz kolejny zapraszamy Was na lipcowe spacery po Łodzi:  CHODŹ NA BAŁUTY. JEST WTOREK. 
Tym razem, z uwagi na pandemię, na spacery obowiązywały zapisy. Niestety, nie ma już wolnych miejsc. 
Przewodnikami będą: Joanna Podolska , Michał Adamiak, Justyna Tomaszewska i Adam Sitarek z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.
Wszystkie spacery rozpoczynają się o godzinie 17:00
Po więcej informacji kliknij: czytaj więcej 

 

// 7 lipca: BAŁUTY NIEOCZYWISTE / start: Rynek Starego Miasta
// 14 lipca: BAŁUTY MODERNISTYCZNE / start: Rynek Starego Miasta
// 21 lipca: BAŁUTY STARE I NOWE / start: park Staromiejski, przed pomnikiem Aleksandra Kamińskiego w Łodzi (przy stolikach szachowych)
// 28 lipca: BAŁUTY LITERACKIE / start: na placu Piastowskim/ Bazarowym
W środy o 13.00, po spacerach, zapraszamy na live, podczas którego opowiemy Wam o trasie i ciekawostkach związanych z tematem wycieczki.
 
REGULAMIN WYCIECZEK:

Regulamin spacerów organizowanych przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi  w ramach projektu „Chodź na Bałuty. Jest wtorek" na czas obowiązywania stanu epidemii COVID-19

 

1.       Organizatorem wydarzenia jest Centrum Dialogu im. Marka Edelmana z siedzibą w Łodzi (91-755) przy ul. Wojska Polskiego 83, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Gminy Łódź pod numerem RIK 1/2010, NIP 7262636381, REGON 101022466.

2.       Spacery są bezpłatne ze względu na zagrożenie epidemiczne, liczba osób biorących udział w wydarzeniu jest ograniczona do maksymalnie 40 osób. Obowiązują zapisy na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.       Udział w wybranym spacerze mogą wziąć osoby, które wypełniły formularz i wyraziły zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu, w tym wypełniły oświadczenie o stanie zdrowia, nie są poddane kwarantannie, izolacji domowej ani nie są objęte nadzorem epidemiologicznym.

4.       Ze względu na szczególną sytuację przy zgłoszeniu swojego uczestnictwa w spacerze osoba dokonująca zgłoszenia zobowiązana jest do złożenia oświadczenia następującej treści:

„Oświadczam, iż według mojej dostępnej mi wiedzy mój stan zdrowia na dzień zgłoszenia /wydarzenia nie wskazuje na istnienie jakichkolwiek objawów świadczących o chorobie zakaźne), takich jak temperatura ciała powyżej 37‘C, duszność, ogólne zmęczenie, objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni i inne. Mogę w sposób bezpieczny dla innych wziąć udział w spacerze. Nie przebywam też na kwarantannie ani w izolacji domowej. Zapoznałam/em się z Regulaminem spacerów i świadoma/y ryzyka zakażenia COVID — 19, w wydarzeniu biorę udział na własną odpowiedzialność”.

a także podania danych kontaktowych pozwalających na jej identyfikację w razie wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zakażenia COVID — 19 w trakcie spaceru. Dane te Centrum Dialogu będzie miało prawo przekazać odpowiednim służbom sanitarno - epidemiologicznym na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa wprowadzonych w związku z epidemią COVID- 19, na co uczestnik spaceru, dokonując zgłoszenia wyraża zgodę. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Centrum Dialogu  danych osobowych uczestników spacerów zawarte są w klauzuli informacyjnej.

5.       W spacerach mogą brać udział jedynie osoby zdrowe, nie wykazujące jakichkolwiek objawów wskazujących na choroby zakaźną, takich jak temperatura ciała powyżej 37°C, duszność, ogólne zmęczenie, objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni. W przypadku stwierdzenia powyższego stanu po zadeklarowaniu udziału w spacerze, należy swój udział odwołać.

6.       Zakwalifikowane do udziału w spacerze osoby, które zgłosiły swoje w nim uczestnictwo, otrzymają pisemnie potwierdzenie udziału, które zostanie przesłane przez organizatora drogą mailową.

7.       W przypadku rezygnacji z udziału w spacerze, niezależnie od przyczyn rezygnacji, uczestnik zobowiązany jest poinformować organizatora o nieobecności drogą mailową na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.       Osoby uczestniczące w spacerach zobowiązane są do przestrzegania bezpiecznego dystansu wynoszącego 2 metry, za wyjątkiem osób mieszkających w jednym gospodarstwie domowym.

9.       Osoby niepełnoletnie, poniżej 18 r.ż. powinny przebywać pod nadzorem osoby dorosłej.

10.    Z uwagi na ryzyko nie zachowania w trakcie spaceru wymaganego prawem dystansu społecznego, każdy z uczestników spacerów zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie indywidualnych środków ochrony osobistej w postaci maseczki zakrywającej okolice ust i nosa. Niezależnie od wymogów powszechnie obowiązującego prawa, maseczki należy założyć i nosić je wtoku całego spaceru, o ile tak zarządzi ze względów bezpieczeństwa prowadzący spacer.

11.    W wypadku stwierdzenia u osoby, która zgłosiła chęć udziału w spacerze, w momencie jego rozpoczęcia lub w trakcie spaceru wskazanych w ptk.5 objawów, osoba ta nie może wziąć udziału w spacerze. W takim przypadku Centrum Dialogu ma prawo odmówić dopuszczenia uczestnika do udziału w spacerze, nawet po jego przybyciu na miejsce zbiórki.

12.    Organizator zastrzega sobie prawo odwołania spaceru lub zmiany jego terminu, w razie zaostrzenia rygorów sanitarno –epidemiologicznych w związku z epidemią COVID-19.

Klauzura informacyjna RODO:

Szanowni Państwo,

Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) znajdują się w bazie danych osób, które CENTRUM DIALOGU pozyskuje w związku z wprowadzeniem nowego regulaminu Regulamin spacerów organizowanych przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi na czas obowiązywania stanu epidemii
COVID-19. Dokładamy wszelkich starań, aby Pani/Pana dane były bezpieczne.

W związku z powyższym informujemy, że:

1.       Administratorem danych osobowych jest CENTRUM DIALOGU IM MARKA EDELMANA W ŁODZI (kod pocztowy 91-755), ul. Wojska Polskiego 83, tel. (+48 42) 636 38 21, (+48) 506 155 911; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w CENTRUM DIALOGU im. MARKA EDELMANA należy kontaktować się wysyłając e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

2.       Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1, lit. c ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), co oznacza, że  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

3.       W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być

  • inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

4.       Administrator danych nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6.       Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

7.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  

8.       Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

mkidn  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Dialogue Center. Co-financed by the National Center for Culture as part of the Culture on the Web program.

Opening hours

BUILDING OPENING HOURS 

Monday - Friday from 11 AM to 6 PM
Saturday - Sunday from 12.00 PM to 6 PM

Admission to the building and all exhibitions
is free.

During the opening hours you can visit current exhibitions.
The last entrance to the exhibitions takes place half an hour before the closing of the building.


 

OFFICE OPENING HOURS

Monday - Friday from 9 AM to 5 PM
Saturday - Sunday CLOSED

Calendar

Contact us!

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

VAT ID PL7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

BANK ACCOUNT
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380