OTWIERAMY CENTRUM DIALOGU / REGULAMIN

There is no translation available.

Od 10 maja ponownie zapraszamy do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. 

Od poniedziałku do piątku jesteśmy otwarci w godzinach 11.00 – 18.00, w weekendy 12.00 – 16.00.

Odwiedzających obowiązuje Regulamin:

Regulamin zwiedzania Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi na czas obowiązywania stanu epidemii COVID-19

I. Informacje ogólne

 • Wstęp do Centrum oznacza akceptację przez Odwiedzających zasad niniejszego Regulaminu.
 • Zwiedzanie ekspozycji Centrum Dialogu odbywa się w ustalonych przez dyrektora Centrum godzinach.
 • W budynku oraz na terenie wokół budynku działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
 • Regulamin Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest dostępny dla Odwiedzających na Portierni, w oznaczonym miejscy we foyer oraz na stronie internetowej Centrum (centrumdialogu.com/rodo).

II. Zasady wstępu do budynku oraz zwiedzania ekspozycji i wystaw

 • Ustala się godziny otwarcia Centrum: ekspozycja: od poniedziałku do piątku: 11.00 – 18.00 oraz w soboty i niedziele: 12.00 – 16.00.
 • Ze względów sanitarnych obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających w budynku z limitem do 48 zwiedzających, w tym na jednej kondygnacji ekspozycyjnej może przebywać do 24 osób. W Sali audytoryjnej można udostępniać 50% liczby miejsc na widowni. Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych. Weryfikacji liczby zwiedzających przebywających jednocześnie na terenie Centrum oraz w przestrzeni poszczególnych ekspozycji dokonują pracownicy recepcji i ochrony.
 • Obowiązuje zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika.
 • Dopuszcza się możliwość zwiedzania Centrum z przewodnikiem zewnętrznym z zachowaniem ograniczeń dotyczących liczby osób jednocześnie przebywających w budynku.
 • Zwiedzający zobowiązani są poruszać się po ekspozycji zgodnie z wyznaczonym kierunkiem zwiedzania bez możliwości zawracania.
 • Ostatnie wejście na ekspozycję odbywa się na pół godziny przed jej zamknięciem.
 • Do odwołania wyłączone są z eksploatacji wszystkie elektroniczne sprzęty audiowizualne i inne przedmioty, które podczas zwiedzania mogłyby być dotykane.
 • Wprowadza się dla zwiedzających obowiązek dezynfekowania dłoni przy wejściu do instytucji przy użyciu środków dezynfekcyjnych zapewnionych przez Centrum.
 • Zwiedzający wchodzący na teren Centrum oraz ich bagaż mogą zostać poddani kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Osoby, które odmówią kontroli, nie zostaną wpuszczone na teren Centrum.
 • W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników służb ochrony Centrum, recepcji i pracowników merytorycznych.
 • Zwiedzający zobowiązani są poruszać się w sposób zapewniający zachowanie dystansu przestrzennego co najmniej 1,5 m, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Nakaz zachowania dystansu przestrzennego nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 • Dzieci do ukończenia 13. roku życia mają wstęp do Centrum wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.
 • Zwiedzający mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695).
 • Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:
  1. dziecka do ukończenia 4. roku życia,
  2. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
 • Odkrycie ust i nosa jest możliwe:
  1. w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby,
  2. w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia,
  3. w celu umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą.
 • Wprowadza się ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach: liczba ta jednorazowo nie może być wyższa niż połowa liczby ubikacji w toalecie. Informacja o wprowadzeniu szczegółowych zasad dotyczących limitu osób umieszczona jest przy wejściu do toalet.
 • Wprowadza się limit 1 osoby korzystającej z windy w siedzibie Centrum. Z wyjątkiem osób sprawujących opiekę nad: dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
 • Zamknięta zostaje szatnia w siedzibie Centrum.
 • Fotografowanie i filmowanie w Centrum nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych.
 • Komercyjne wykorzystanie materiału zdjęciowego jest możliwe po otrzymania pisemnej zgody, zapytanie należy przesłać
  na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Zajęcia edukacyjne, konferencje, odczyty, koncerty, spotkania, wernisaże mogą odbywać się w wyznaczonych przestrzeniach Centrum z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Ze względu na reżim sanitarny Uczestnicy zajęć zobowiązani są do: zakrywania ust i nosa w przestrzeni zamkniętej, zachowania rygoru 1,5 m dystansu oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do Centrum. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć edukacyjnych dla grup szkolnych liczących nie więcej niż 30 osób, stanowiących jedną klasę. Rezerwacja udziału w zajęciach edukacyjnych jest równoznaczny z oświadczeniem Uczestnika, że wg. jego najlepszej wiedzy ani Uczestnik, ani osoba przebywająca pod jego opieką nie jest zakażona  wirusem SARS-CoV-2.
 • Wstęp do Centrum ze zwierzętami jest dozwolony. Właściciel/Opiekun zwierzęcia jest w pełni odpowiedzialny za jego zachowanie, utrzymanie dyscypliny i higienę, a także ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane przez zwierzę.
 • Na terenie ekspozycji obowiązują następujące zakazy:
  1. wnoszenia broni palnej;
  2. wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów;
  3. palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych i bezdymnych;
  4. jedzenia i picia;
  5. zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;
  6. prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych.

mkidn  Narodowe Centrum Kultury Narodowe Centrum Kultury

© 2020 Dialogue Center. Co-financed by the National Center for Culture as part of the Culture on the Web program.

Opening hours

BUILDING OPENING HOURS 

Monday - Friday from 11 AM to 6 PM
Saturday - Sunday from 12.00 PM to 6 PM

Admission to the building and all exhibitions
is free.

During the opening hours you can visit current exhibitions.
The last entrance to the exhibitions takes place half an hour before the closing of the building.


 

OFFICE OPENING HOURS

Monday - Friday from 9 AM to 5 PM
Saturday - Sunday CLOSED

Calendar

Contact us!

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź
biuro@centrumdialogu.com

tel. +48 42 636 38 21
      +48 506 155 911

VAT ID PL7262636381

RIK 1/2010

REGON 101022466

BANK ACCOUNT
Bank Pekao S.A. 91 1240 3028 1111 0010 3752 7380