Page 7 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Raport 2016 - Sprawiedliwi nr 1
P. 7

No 1                                       RAPORT 2016: Sprawiedliwi

    Czy zagraża
    nam rasizm?


                  Marta Kowalczyk, Martyna Grabarczyk, Angelika Gąsiorkiewicz // XXXIV LO w Łodzi
    Rasizm, czy inaczej dyskryminacja rasowa, jest często  rejestracji osób pochodzenia ży- o innym wyglądzie w ostatnich
    spotykanym zjawiskiem w dzisiejszych czasach.    dowskiego, szykany, brak ochro- miesiącach. Problem z emigran-
    Wielokrotnie mówi się o nim w mediach. Ale czym   ny prawnej, izolację w gettach  tami zmienił bardzo dużo. Zacho-
    on właściwie jest? Rasizm opiera się na tezie o nierówności i karę śmierci z byle powodu. Na wania, które jeszcze niedawno
                              terenie Polski i Ukrainy karę śmier-
                                           były niedopuszczalne, dziś stają
    ludzi, a wynikająca z niego ideologia przyjmuje przewagę ci wprowadzano również wobec się normą. Kolejnym szokującym
    jednej rasy nad innymi. Trzeba pamiętać, że rasizm nigdy  osób pomagających Żydom. Od przykładem jest pobicie czarno-
    nie był stricte jednolitą ideologią, co chwilę się zmieniał  1942 roku naziści zaczęli mordo- skórego mężczyzny w samym
    i ewoluował, toteż nie istnieje modelowy jego wzór.  wać Żydów i Cyganów na ma- centrum Warszawy czy Syryjczy-
    Rasizm został potępiony przez UNESCO        sową skalę. Powstały obozy za- ka od lat mieszkającego w Polsce
                                           w Poznaniu. Wśród bardzo wielu
                              głady, komory gazowe i krematoria.
    oraz Zgromadzenie Ogólne ONZ i wiele innych     Niestety w naszych czasach ra- osób panuje strach przed obcymi,
    organizacji międzynarodowych.            sizm nie zanikł. Mamy dużo przy- który zamienia się w agresję 7
                              kładów zachowań rasistowskich wobec każdego obcego. Gdy sły-
    W XX wieku rasizm stał się ideo- niebne ustawy norymberskie na całym świecie. Wielu młodych szymy o kolejnych tego typu wy-
    logią służącą celom totalitarnego ograniczające swobody obywatel- ludzi coraz częściej dopuszcza darzeniach, tylko jedno pytanie
    państwa. Zarówno w czasie I, jak skie Żydów. Zaczęto usuwać ich się różnych aktów o charakterze przychodzi nam do głowy: Czy ra-
    i II wojny światowej, z pobudek ra- z miejsc pracy, konfiskować włas- rasistowskim i ksenofobicznym, sizm nam zagraża, czy może
    sistowskich zginęły miliony ludzi. ność, aresztować i zmuszać do poniża i narusza nietykalność in- przyjąć formę znaną z II wojny
    Przykładami mogą być ludobójstwa emigracji. Żydów oskarżano o pa- nej osoby. Przykładem z ostatnich światowej? Czy powinniśmy się
    Ormian, Cyganów czy Żydów. sożytnictwo, wyzysk, demoralizo- dni jest zachowanie agresywnego go obawiać i już reagować, żeby
    II wojna światowa to okres, kiedy wanie i niszczenie narodów, wśród mężczyzny, który poniżył stu- nie było za późno?
    rasizm pochłonął największą których zamieszkują. Po wybuchu denta (Łódzkiej Szkoły Filmowej) Naszym marzeniem jest życie
    liczbę ofiar. Naziści poszukując wojny polityka nazistów wobec z Palestyny. Wydarzenie zostało w świecie wolnym od rasizmu,
    winnego klęski Niemiec w I wojnie Żydów zaostrzyła się, a jej prze- utrwalone w krótkim filmiku/na- w poszanowaniu swojej kultury
    światowej, odnaleźli kozła ofiar- pisy zaczęto wprowadzać na tere- graniu telefonem, który Palestyń- i tradycji innych. W szacunku do
    nego w postaci odmiennych ra- nie zajętej przez Niemców Euro- czyk wrzucił do sieci. To nie drugiego człowieka. W świecie
    sowo Żydów. Wprowadzono ha- py. Przybierało to z reguły formę jedyny przykład krzywdzenia ludzi o duszy SPRAWIEDLIWYCH.


    NA
    SZA
    RE
    DAK
    CJA        2
   2   3   4   5   6   7   8