Page 5 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Raport 2016 - Sprawiedliwi nr 1
P. 5

No 1                                       RAPORT 2016: Sprawiedliwi


    Sprawiedliwi: „Żegota”

    Polskie Państwo Podziemne    w obronie człowieczeństwa
               Piotr Grymm, Jakub Bizoń // Katolickie LO im. o. A. Pankiewicza w Łodzi


    „Żegota”, a dokładniej Rada Pomocy Żydom przy Delegacie sześć miesięcy. Jest jedną z tych Żydów można było zachować
    Rządu RP na Kraj, była organizacją polskiego podziemia, osób, których wybawicielką była człowieczeństwo i ratować życie
    której celem było uratowanie jak największej liczby polskich znana Sprawiedliwa – Irena Send- zagrożonego śmiercią bliźniego.
                              lerowa. Według historii jej opowie-
                                           Z. Kossak-Szczucka była gorliwą
    Żydów. Powstała w grudniu 1942 roku pod przewodnictwem dzianej, malutka Ficowska zo- katoliczką i w latach 30. XX wieku
    Juliana Grobelnego. Zrzeszała ludzi o różnych poglądach  stała uśpiona środkiem nasen- otwarcie głosiła poglądy antyse-
    politycznych i pochodzeniu. Wszystkich członków tej  nym i włożona do skrzyni, którą mickie, wręcz nazywała Żydów 5
    organizacji łączył jeden cel – ratowanie ludzkiego życia. przykryto cegłami i na ciężarówce „wrogami Polski”. Mimo to, w okre-
    Swoją siedzibę główną „Żegota” miała w Warszawie,  wywieziono z getta. Oprócz dziec- sie wojny, została członkiem Tym-
                              ka znajdowała się tam srebrna ły-
                                           czasowego Komitetu Pomocy Ży-
    przy istniejącej do dzisiaj ulicy Żurawiej 24.   żeczka. Na niej wygrawerowane dom (później przekształconego
                              zostało jej imię – Elżunia – oraz da- w „Żegotę”) i otwarcie prosiła w cza-
                     większość Żydów pol- ta urodzenia. Jest to jedyna pa- sopismach polskiego podziemia
                     skich nie ma szans na miątka po jej żydowskich rodzi- o pomoc Żydom. Potępiała obojęt-
                     przeżycie hitlerowskiej cach.       ność wobec ich zagłady i cierpienia.
                     okupacji. Odpowiedzią Zofia Kossak-Szczucka była ży- To właśnie ona wymyśliła nazwę
                     na bestialstwo nazis- wym przykładem tego, że mimo „Żegota”, która ma źródło w trzeciej
                     towskiego reżimu by- żywionej przed wojną niechęci do części Dziadów Mickiewicza.
                     ła właśnie „Żegota”.
                     Zajmowała się ona ra-
                     towaniem jak najwię-
                     kszej liczby ludzi z gett.
                     Zbiegłym Żydom sta-
                     rała się zapewniać
                     schronienie u ludno-
                     ści polskiej związanej
   Sprawiedliwy – Władysław Bartoszewski  z podziemiem. Na ma-
                     sową skalę fałszo-
   podczas wizyty
                     wano dowody tożsa-
   w Centrum Dialogu im. M. Edelmana w Łodzi
                     mości, akty urodzenia
                     i inne dokumenty –
    Sytuacja Żydów w Polsce od wy-  dzięki nim Żydzi ucho-
    buchu wojny pogarszała się  dzili za Polaków i mogli swobod-
    z miesiąca na miesiąc. W 1942 ro- nie mieszkać poza gettami (karą
    ku z getta warszawskiego co- dla Żyda za opuszczenie getta
    dziennie zaczęły odjeżdżać wa- była śmierć). Z pieniędzy dostar-
    gony wypełnione po brzegi lud- czanych przez darczyńców za-
    nością żydowską, których końco- pewniano leki i żywność dla
    wym przystankiem był obóz za- mieszkańców dzielnic żydow-
    głady znajdujący się w Treblince. skich. Dzięki niej tysiące osób,
    Zewsząd do przywódców pol- szczególnie dzieci, przetrwało II
    skiego ruchu oporu docierały in- wojnę światową.
    formacje mrożące krew w żyłach. „Żegota” musiała sięgać po
    Głód, choroby i martwe ciała le- wszystkie możliwe metody, jeśli
    żące na ulicach były codzienno- chodzi o ratowanie istnień ludz-
    ścią w dzielnicach żydowskich  kich. Nie było ważne, w jaki spo-
    w Warszawie i wielu innych mias- sób – ważne było, aby uratować
    tach Polski. Jasne stało się, że człowieka. Elżbieta Ficowska  Obelisk upamiętniający działalność „Żegoty” w Parku Ocalałych w Łodzi 2
    bez zorganizowanej pomocy w połowie 1942 roku miała tylko
   1   2   3   4   5   6   7   8