Page 2 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Raport 2016 - Sprawiedliwi nr 1
P. 2

RAPORT 2016: Sprawiedliwi                                     No 1

      Sprawiedliwi:
      Trojanie

           [                 [
            Szymon Pawlak // kurator projektu //
            Centrum Dialogu im. Marka Edelmana


                            Dom Grobelnych w Cegłowie 3      Na cmentarzu katolickim pod wezwaniem św. Antoniego  Zarówno on, jak i jego żona He- trzymują szefa „Żegoty”. Tortury
      w Łodzi, powszechnie nazywanym cmentarzem na Mani,  lena, mieli pod opieką po kilkana- i warunki więzienne doprowadziły
      wśród tysięcy mogił jest jedna szczególna, w której  ście osób – Żydów.    jego zdrowie do wyczerpania.
      spoczywa Helena Grobelna ps. „Halina”, Sprawiedliwa  Cegłów i majątek Grobelnych stał Niedługo po uwolnieniu został
                                              starostą Mińska Mazowieckiego,
                                 się jednym z najważniejszych
      wśród Narodów Świata.                miejsc, w których organizowano jednak wkrótce po tym, 5 grudnia
                                 pomoc dla ludności żydowskiej  1944 roku, zmarł. Helena Gro-
                   w województwie mazowieckim. z całej okupowanej Polski. Do naj- belna postanowiła sprzedać dom
  2                 Julian był chory na gruźlicę i mu- bardziej bohaterskich czynów w Cegłowie i wrócić do Zgierza,
                                 „Trojana” należało zorganizowa-
                                              a potem do Łodzi. W 1987 roku
                   siał mieszkać na wsi. To właśnie
                   Cegłów będzie w okresie II wojny nie uwolnienia i uratowanie przed Julian i Helena Grobelni zostali
                   światowej ośrodkiem działalności pewną śmiercią z rąk gestapo uhonorowani medalem Sprawied-
                   konspiracyjnej Grobelnych. Mał- Ireny Sendler. W marcu 1944 roku liwy wśród Narodów Świata. He-
                   żonkowie jeszcze przed wojną za- Grobelny został aresztowany. Po- lena zmarła w 1993 roku. Ich
                   angażowali się w organizowanie wodem zatrzymania przez ges- historia jest zapomniana, jak grób
                   opieki społecznej dla najbiedniej- tapo była działalność lewicowa. Heleny Grobelnej, żony „Trojana”,
                   szych i współpracę z mniejszo- Niemcy nie podejrzewali, że prze- na łódzkim cmentarzu na Mani.
                   ściami narodowymi. Wynikało to
                   z przekonań politycznych obojga.
                   Wybuch II wojny światowej, utrata
                   państwowości polskiej i tragedia
                   Holokaustu skłoniły ich do zaan-
                   gażowania w konspirację. Julian
      Helena Grobelna 3     związany był z PPS – Wolność,
                   Równość, Niepodległość. Mając
                   duże doświadczenie jeszcze
                   z czasów I wojny światowej, od
                   początku okupacji brał udział
      Jej grób niczym się nie wyróżnia, w organizowaniu polskiego pod-
      wiedzą o nim tylko nieliczni przy- ziemia. O pozycji i dokonaniach
      jaciele. Podobnie jest z niezwykłą Grobelnego w Polskim Państwie
      historią jej bohaterskiego życia.  Podziemnym świadczy fakt, iż
      A przecież Helena Grobelna była z ramienia PPS został pierwszym
      żoną, przyjaciółką i najbliższą przewodniczącym Rady Pomocy
      współpracowniczką jednego z naj- Żydom „Żegota”, która powstała w
      bardziej zasłużonych działaczy grudniu 1942 roku. Grobelny stał
      Rady Pomocy Żydom, słynnej na jej czele aż do aresztowania
      „Żegoty” – Juliana Grobelnego, przez gestapo w marcu 1944 ro-
      pseudonim „Trojan”. Oboje byli ku. Jak wspomina go Irena Send-
      przez lata związani z Łodzią. Uro- ler: Posiadał rzadko spotykaną
      dzili się na przełomie XIX i XX cechę u ludzi na wysokich stano-
      wieku – Julian w 1893 roku, He- wiskach – działał w sprawach
      lena – w roku 1900. Julian był wielkich i ważnych, a jednocześ-
      działaczem Polskiej Partii Socja- nie liczył się dla niego każdy czło-
      listycznej, brał udział w II i III Po- wiek. Potrafił okazać zaintereso-
      wstaniu Śląskim, następnie roz- wanie każdemu potrzebujące-
      począł pracę w łódzkim magistra- mu… W jego towarzystwie, mimo
      cie. W 1929 roku Julian Grobelny ciągłego zagrożenia naokoło, mi-
      i Helena Adamowicz pobrali się  mo grozy, która była wszędzie, ta
      i wkrótce przeprowadzili do Za- jego wewnętrzna siła działała tak,           Julian Grobelny 3
      leszczyk, następnie do Cegłowa że każdy czuł się bezpiecznie. (...)
   1   2   3   4   5   6   7