Page 3 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Raport 2016 - Sprawiedliwi nr 1
P. 3

No 1                                       RAPORT 2016: Sprawiedliwi

    Sprawiedliwy:
    Jan Karski

         Kamila Wesoła // Wydział Prawa i Administracji UŁ    Jesienią 1942 roku zbliżał się termin wyjazdu
    Jana Karskiego, emisariusza Polskiego Państwa
    Podziemnego, z kolejną misją do Rządu RP w Londynie.
    Wyprawa zapowiadała się na długą i niebezpieczną.
    Wśród wielu rozmów emisariusza doszło również do tej
    z przedstawicielami polskich Żydów. Wydarzenie to
    na zawsze zmieniło życie Jana Karskiego i do końca
    związało go z tragedią Shoah.

    Do spotkania doszło w mieszka- oficerowie, zapadała cisza. W po-
    niu w kamienicy przylegającej do wietrzu czuć było strach. Na uli-
    warszawskiego getta. To, co Jan cach codziennie umierały dzie-       Jan Karski przed II wojną światową 4 3
    Karski usłyszał od Żydów, było siątki Żydów.
    wstrząsające. Obozy zagłady, ga- Otrzymawszy od przedstawicieli chali rękami, kłócili się i przekli- wadzić swoją misję do końca i za-
    zowanie ludzi, warunki panujące Żydów informacje o obozach za- nali. Zapewne wiedzieli, że nie- inspirować aliantów do działań,
    w getcie (choroby, głód i wszech- głady, Jan Karski zdecydował się długo odjadą w nieznane, a strach, które zatrzymałyby zagładę. 
    obecna śmierć) – to wszystko jeden z nich zobaczyć. W prze- głód i pragnienie potęgowały Myślę, że misja Jana Karskiego
    było przerażające i trudne do braniu strażnika SS wszedł od uczucie niepewności i zwierzę- polegająca na poinformowaniu
    uwierzenia. Karskiemu zapropo- obozu przejściowego w Izbicy Lu- cego zagrożenia […]. Pobyt  aliantów o wydarzeniach związa-
    nowano wejście do getta i zoba- belskiej. …Uderzyła nas fala fe- w obozie nie trwał długo. Zazwy- nych z eksterminacją Żydów, była
    czenie warunków w nim panu- toru. Dochodziliśmy. Przed nami czaj nie dłużej niż cztery dni. próbą ratowania moralności ludz-
    jących na własne oczy. Kurier do- wyłoniła się brama. Obóz, jak się Potem pakowano ich w wagony kości w trakcie piekła wojny, być
    stał się do getta tunelem łączą- zorientowałem, obejmował teren na śmierć […]. Powietrze wypeł- może jedną z najważniejszych
    cym kamienicę „aryjską” przy około półtora kilometra kwadrato- niał odór ludzkich odchodów, w historii XX wieku. Jan Karski
    Muranowskiej 6 z „żydowską” wego płaskiego terenu. […] Więź- potu, brudu i zgnilizny […].  otrzymał za nią tytuł Sprawiedli-
    przy Muranowskiej 7. …Przede niowie tłoczyli się, przekrzykiwali. Kurier, widząc, co dzieje się z Ży- wego wśród Narodów Świata i ho-
    wszystkim odniosłem wrażenie, […] Tłum pulsował jakimś obłęd- dami w obozie tranzytowym, jesz- norowe obywatelstwo Izraela
    że cała ludność dzielnicy z jakie- nym rytmem. Wrzeszczeli, ma- cze mocniej postanowił dopro- w 1982 roku.
    goś powodu znalazła się na ulicy.
    Idąc chodnikiem, potykaliśmy się
    o kobiety, mężczyzn i dzieci. Byli
    ubrani tak nędznie, że nasze
    ubrania wydały mi się jakimiś
    strojami wieczorowymi. Byli wy-
    chudzeni, głodni i chorzy. Sie-
    dzieli na ziemi, usiłując żebrać lub
    coś sprzedać. Jakieś nędzne
    resztki tego, co im pozostało…
    Mijali nas ludzie o dzikim spojrze-
    niu błyszczących od gorączki
    oczu. Gdzieś biegli, śpieszyli się.
    Czegoś gwałtownie szukali. Może
    – kogoś. W powietrzu wisiało nie-
    naturalne napięcie, chorobliwa
    aktywność, jakby przedśmiertne
    pobudzenie. Swoją sztuczną ru-
    chliwością i zabieganiem chcieli
    oszukać śmierć? Panował smród.
    Ulice były niesprzątane. Rynszto-
    ki wypełnione fekaliami. I trupy.
    Nagie trupy... Według Jana Kar-
    skiego to, co zobaczył, było ro-
    dzajem piekła. Gdy tylko na
    ulicach pojawiali się niemieccy
                                               Jan Karski 1914 - 2000 4
   1   2   3   4   5   6   7   8