Page 8 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Raport 2016 - Sprawiedliwi nr 1
P. 8

RAPORT 2016: Sprawiedliwi                                     No 1

      Projekt edukacyjny

      „raport 2016:
      Sprawiedliwi”
      Projekt edukacyjny „Raport 2016: Sprawiedliwi ”
      poświęcony jest niezwykłej grupie cichych bohaterów,
      którzy zasługują na szczególne miejsce w pamięci zbiorowej
      naszego narodu. Grupą tą są Polacy ratujący Żydów
      w czasie II wojny światowej. Zarówno ci, którzy zostali
      odznaczeni medalem Sprawiedliwych wśród Narodów
      Świata, jak i ci, którzy nie spełnili wymaganych kryteriów
      lub zostali zapomniani przez historię.

      Zadaniem projektu jest zainspiro-
  8    wanie młodych ludzi do zaintere-                        Pomnik Polaków Ratujących Żydów 2
                                                 podczas II Wojny Światowej
      sowania się tymi wyjątkowymi
      bohaterami ludzkości i Polski, któ-
      rzy dali najwyższy dowód swojej
      moralności w latach największej                rego pierwszy nu- wokół tematu Sprawiedliwych.
      próby. Centrum Dialogu im. Marka                mer mają Pań- Należeć do nich będą między in-
      Edelmana czuje szczególny obo-                 stwo w ręku.  nymi: wystawy, pokazy filmów,
      wiązek w tym zakresie. Siedziba                Wszystkie artykuły wykłady czy happeningi. Naszym
      Centrum Dialogu mieści się w Par-               w kwartalniku są celem jest również poszukiwanie
      ku Ocalałych obok największego Centrum Dialogu im. M. Edelmana w Łodzi autorstwa uczniów współczesnych Sprawiedliwych.
      w Polsce pomnika Sprawiedliwych                łódzkich szkół po- Czy dziś ich wartości: współczu-
      wśród Narodów Świata – Polaków                 nadgimnazjalnych. cie, empatia, życzliwość, bezinte-
      Ratujących Żydów podczas II Woj- dzających Polskę. Młodzi uczest- Kwartalnik wydawany jest w na- resowna pomoc są ważne dla
      ny Światowej. Od wielu lat sta- nicy projektu zdobędą wiedzę i do- kładzie kilku tysięcy egzemplarzy współczesnego człowieka? Czy
      ramy się pielęgnować pamięć  świadczenie merytoryczne, które i rozdawany w szkołach oraz  jest tak jak w czasie II wojny świa-
      o wielonarodowych tradycjach pomoże im w przyszłości. Chce- instytucjach  współpracujących  towej, że Sprawiedliwymi są nie-
      przedwojennej Polski i naszego my, aby młodzież poczuła misję z Centrum Dialogu, m.in.: Mu- liczni, a ich czyny pozostają ciche
      miasta. Historia Shoah i związane polegającą na opowiadaniu o Spra- zeum Tradycji Niepodległościo- i niezauważone, a nawet napięt-
      z nią poświęcenie Sprawiedliwych wiedliwych i promocji wartości  wych, Muzeum Miasta Łodzi, nowane.
      zajmują w tej pracy szczególne z nimi związanych: uczciwości, od- Muzeum Historii Polski, Muzeum Zapraszamy Państwa do odwie-
      miejsce.         wagi, człowieczeństwa i poświę- Polaków Ratujących Żydów pod- dzenia internetowego wydania
      Chcemy, aby młodzież biorąca cenia. Uważamy, iż osiągniemy to czas II Wojny Światowej im. Ro- naszego kwartalnika, w którym
      udział w projekcie przekazywała przez stworzenie i wydawanie dziny Ulmów czy Muzeum Historii znajdziecie więcej tekstów, wy-
      wiedzę i potrafiła mówić o historii pod okiem specjalistów kwartal- Żydów Polskich Polin. Młodzież wiady ze Sprawiedliwymi oraz in-
      Polski. Pragniemy dotrzeć z prze- nika poświęconego Sprawiedli- zaangażowana w projekt będzie formacje o zbliżających się wy-
      kazem o Sprawiedliwych do ty- wym wśród Narodów Świata przez cały rok 2016 animować  darzeniach związanych z projek-
      sięcy Polaków i turystów odwie- „Raport 2016: Sprawiedliwi”, któ- i współtworzyć wiele wydarzeń tem.


     Źródła zdjęć: 1 Muzeum Miasta Łodzi // 2 Fotografie autorstwa Filipa Pisarskiego // 3 Zbiory prywatne Bogdana Łopacińskiego // 4 Zdjęcia pochodzą z albumu Macieja Sadowskiego „Jan Karski. Fotobiografia”, Warszawa 2014 //
     5 Zbiory prywatne Mirosława Wojalskiego i Hany Svirsky
     wydawCa:     PaTrOnI HOnOrOwI:


                                               Polskie
                                               Towarzystwo
                                               Sprawiedliwych
                                               wśród Narodów
                                               Świata


      SZKOły bIOrąCe udZIał w PrOJeKCIe: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. o. anastazego Pankiewicza w łodzi
      // XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w łodzi // XXXIV Liceum Ogólnokształcące
      im. Krzysztofa Kieślowskiego w łodzi // Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w łodzi
      // Liceum uniwersytetu łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród narodów Świata // IV Liceum Ogólnokształcące
      im. emili Sczanieckiej w łodzi                         www.centrumdialogu.com/klub-kuriera
                                                     designed by: agpositivo.pl
   3   4   5   6   7   8