Page 6 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Raport 2016 - Sprawiedliwi nr 1
P. 6

RAPORT 2016: Sprawiedliwi                                     No 1


      Sprawiedliwa:
      Zofia Libich

      Zofia i Hana      w Parku Ocalałych


                                Zofia Libich i Hana (Ostern) Svirsky przed wojną 5

            Anastazja Florczak // Zespół Państwowych
            Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi
      Łódź to moje rodzinne miasto. W czasie II wojny światowej           o sabotaż w fabryce. Po wypusz-
  6    Niemcy nadali mu nową nazwę: Litzmannstadt. Mieszkam              czeniu znów podjęła się odszuka-
      w przedwojennej kamienicy, wśród wielu starych budynków,            nia małej dziewczynki. Cudem
                                              znalazła ją na terenie General-
      które kiedyś należały w dużej większości do Żydów.               nego Gubernatorstwa, z którego
      Z tych kamienic i mieszkań zostali oni siłą wysiedleni,            wróciły do Łodzi. Z rodziny Hany
      a ich własność została im bezprawnie odebrana.                 w czasie II wojny światowej za-
                                              mordowano osiemnaście osób,
                                              w tym dziadków i rodziców. Zofia
                                              stała się dla niej przyjaciółką i ro-
                   Kiedy wybuchła wojna Hana
                   miała 6 lat – tyle, ile ja, kiedy       dziną. Gdy po wojnie nadarzyła
                   pierwszy raz usłyszałam o Pola-           się okazja wyjazdu do USA (do
                   kach – Żydach. Było to na konkur-          siostry mamy Hany), dziewczyna
                   sie wiedzy o Arturze Rubinsteinie.          została ze swoją starzejącą się
                   Ja mogłam się uczyć i być wtedy           i chorą wybawczynią.
                   beztroska, dla niej ten wiek ozna-          Zofia Libich umarła 20 września
                   czał początek koszmaru: utratę Dyplom Yad Vashem Zofii Libich 5 1950 roku. Na jej grobie na cmen-
                   bliskich i ciągłe niebezpieczeń-         tarzu w Łodzi widnieje napis
                   stwo. Nie potrafię sobie wyobra- z Osternami przed wojną. Boha- „Umarłaś, ale żyjesz we mnie! Ko-
                   zić, jak szybko musiały dorosnąć terstwo Zofii Libich, podobnie jak chanej Mateńce – Nulka”. Obie
                   dzieci, które wtedy żyły. Dla Hany, wszystkich innych Sprawiedli- mają swoje miejsce w Parku Oca-
                   która jako Żydówka była przezna- wych, jest niesamowite. Po urato- lałych w Łodzi: Zofia ma swoją
                   czona do eksterminacji, ratunkiem waniu małej Hany z getta w Dę- tablicę na pomniku Polaków Ra-
                   była miłość, odwaga i poświęce- bicy i przedostaniu się do Łodzi tujących Żydów, a Hana razem
                   nie Zofii Libich.     Zofia została aresztowana przez z innymi Ocalałymi swoje drzew-
      Hana (Ostern) Svirsky i Zofia Libich Uczucie, które związało te kobie- gestapo, które podejrzewało ją  ko pamięci.
      po wojnie 5        ty, było ogromne. Hana w swoich
                   wspomnieniach z okresu wojny
                   pisze o Zofii MATEŃKA. Kiedy ro-
      II wojna światowa przerwała kilku- dzina Ostern (tak brzmiało nazwi-
      setletni etap funkcjonowania wie- sko rodziców Hany) trafiła do
      lokulturowego społeczeństwa Pol- getta, Zofia Libich próbowała im
      ski, której przedwojenna Łódź na wszelki możliwy sposób poma-
      była doskonałym przykładem. Po- gać. Udało się jej uratować Hanę,
      lacy, Żydzi, Niemcy i Rosjanie po- którą wychowała i wykształciła jak
      trafili tu żyć i razem budować własną córkę. Szczęśliwym zbie-
      swoją przyszłość. Kiedyś tymi sa- giem okoliczności było niemiecko
      mymi ulicami, którymi chodzę, po- brzmiące nazwisko Libich, mimo
      ruszała się bohaterka mojego niego niebezpieczeństwo i tak wi-
      artykułu, Sprawiedliwa wśród Na- siało nad nimi do końca wojny.
      rodów Świata, Zofia Libich. Była Jak podkreśla w swoich wspom-
      Polką, której pracą była opieka  nieniach Hana, nie udałoby się to
      i pomoc w wychowaniu żydow- bez pomocy innych zaufanych Tablica Zofii Libich na pomniku Polaków Ratujących Żydów
      skiej dziewczynki Hany Ostern. Polaków, którzy przyjaźnili się  podczas II Wojny Światowej 2
   1   2   3   4   5   6   7   8