Page 4 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Raport 2016 - Sprawiedliwi nr 1
P. 4

RAPORT 2016: Sprawiedliwi                                     No 1


      Sprawiedliwa:
      Irena Sendler
      archetyp

      Sprawiedliwego
                                        Portret Ireny Sendler – patronki 4 ZSO w Łodzi 2
                 Zuza Rutkowska, Marcin Kamiński // XIII LO
  4    20 października 1943 roku gestapo aresztowało
      Irenę Sendler – niezwykłą kobietę o wielkim sercu,
      która stała się jedną z największych bohaterek okresu
      II wojny światowej. Ryzykowała życie dla najsłabszych
      i przeznaczonych na eksterminację. Irena Sendler uratowała
      w czasie wojny 2500 żydowskich dzieci, nie oczekując
      niczego w zamian.                       Tablica Ireny Sendler na pomniku Polaków Ratujących Żydów
                                       podczas II Wojny Światowej w Parku Ocalałych w Łodzi 2
      Jak tego dokonała? Jako pracow- ci na małych bibułkach, które cho- poczułam się szczęśliwa, bo wie- wolność dzięki przekupionemu
      nica opieki społecznej miała do- wała w słoiku.   działam, że spis dzieci nie wpadł Niemcowi. Największą rolę w tym
      stęp do sfałszowanych przepus- Niestety, w 1943 roku, w dniu jej w ich ręce. Zabrali ją do więzienia wydarzeniu odegrała Maria Pele-
      tek dających możliwość wejścia  imienin, gestapo wtargnęło do jej na Pawiaku. Tortury, które tam ster – członkini „Żegoty”. Przeku-
      i wyjścia z warszawskiego getta. mieszkania. Policjanci starali się przeżyła, sprawiły, że powoli tra- piła ona strażnika, który pomógł
      Zorganizowała też sieć zaufanych znaleźć wszystko, co zdekonspi- ciła wiarę w ludzkość. W tym naj- Irenie Sendler w ucieczce. Po
      Polaków, którzy wyciągali żydow- rowałoby Irenę Sendlerową i in- gorszym okresie słowa otuchy ucieczce przez pewien czas ukry-
      skie dzieci z tej odizolowanej czę- nych spiskowców. Jedynym do- otrzymywała w grypsach od wała się pod nazwiskiem Klara
      ści stolicy. Aby po wojnie przy- wodem był słoik, którego nie od- członków „Żegoty”. Po kilkunastu Dąbrowska. Mimo niebezpieczeń-
      wrócić tożsamość ocalałym, zapi- naleziono – Kiedy gestapowcy ka- tygodniach pobytu w więzieniu stwa nie porzuciła swoich przeko-
      sywała prawdziwe nazwiska dzie- zali mi się ubierać [...]           nań i odnowiła kontakt z „Żegotą”,
                                              z którą współpracowała do końca
                                              wojny.
                                              Słuchając jej wywiadów, można
                                              zauważyć, że Irena Sendler nie
                                              szufladkowała ludzi pod wzglę-
                                              dem rasy czy religii. Podział był
                                              prosty – człowiek był dobry albo
                                              zły. Zwykliśmy zastanawiać się,
                                              czy w obliczu zagrożenia wła-
                                              snego życia potrafilibyśmy pomóc
                                              drugiej osobie. Ona ubolewała
                                              nad tym, że może zrobić „tylko”
                                              tyle. Mimo jej bohaterskich czy-
                                 została przewieziona do głównej nów stosunkowo niewielu ludzi
                                 siedziby gestapo w al. Szucha. zna jej dzieje. Irena Sendler zo-
                                 Tam usłyszała, że ma zostać pod- stała wymazana z kart historii
                                 dana dodatkowemu przesłucha- w okresie PRL za współpracę
                                 niu. W nazistowskiej rzeczywis- z Armią Krajową. Rozgłos, któ-
                                 tości trudno było się doszukać ja- rego do końca życia unikała, zdo-
                                 kiejkolwiek nadziei. Z pewnością była dopiero w 2007 roku, gdy
      Budynek ZSO nr 4 im. Ireny Sendlerowej 2
                                 nie spodziewała się także, że na- w wieku 97 lat została nomino-
                                 stanie dzień, w którym odzyska wana do pokojowej Nagrody Nobla.
   1   2   3   4   5   6   7   8