Page 1 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Raport 2016 - Sprawiedliwi nr 1
P. 1

R APORT 2016


        nr 1

    marzec 2016

        Wydawca:
       Centrum Dialogu
    im. Marka Edelmana w Łodzi
     ul. Wojska Polskiego 83
        91-755 Łódź
     Tel.: (+48 42) 636 38 21
      Tel.: 506 155 911
    biuro@centrumdialogu.com
    www.centrumdialogu.com                     Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat
    Sprawiedliwi:
    Cisi bohaterowie
             [                   [       Medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata 1
              Nicole Ziarnik, Ania Kindl // XIII LO w Łodzi
                                         przyznany Janowi Karskiemu w 1982 roku


    Rok 1939 to początek II wojny światowej – tragedii, która natomiast osoba uratowana musi o pomoc dla prześladowanych
    przyniosła niespotykany wcześniej terror, głód i zniszczenie. być Żydem. Ponadto za pomoc Żydów nawet w Stanach Zjedno-
    Nazizm zaprzągł wszystkie zdobycze cywilizacji I połowy udzieloną w czasie wojny nie czonych. Choć sam uważał swoją
                                           misję za przegraną, dzisiaj jest
                              mogła zostać przyjęta żadna re-
    XX wieku do mordowania bezbronnych ludzi. Cel    kompensata. Podanie o przyzna- wzorem bohatera. Historia Ireny
    eksterminacji wybrany został ideologicznie. Głównym  nie tytułu składa sam uratowany Sendler, pielęgniarki ratującej
    kryterium tego, czy ktoś miał przeżyć czy nie, stała się rasa. bądź jego bliscy. Każdy przypa- dzieci z warszawskiego getta, tra-
    Żydzi, którzy dla Hitlera i nazistów byli wrogiem numer dek jest skrupulatnie rozpatry- fiła na ekrany kin. Nazwiska Spra-
    jeden, mieli przestać istnieć. Ich jedyną szansą  wany.           wiedliwych powinny być rozpoz-
                              Razem z tytułem Sprawiedliwy
                                           nawalne na całym świecie.
    na uratowanie było ukrycie i pomoc ze strony przyjaciół,  otrzymuje medal, dyplom oraz ho- Nie jesteśmy w stanie poznać hi-
    sąsiadów, a czasem obcych ludzi – tych, którzy nie potrafili norowe obywatelstwo Izraela. Po- storii wszystkich Sprawiedliwych,
    bezczynnie patrzeć i zaryzykowali wszystko     za tym zyskuje prawo do wmuro- jednak przekazywanie wiedzy
    co najcenniejsze, aby ratować drugiego człowieka.  wania swojego nazwiska w Ścia- o ich bohaterstwie, życiu i odwa-
                              nę Sprawiedliwych w Instytucie dze będzie doskonałym ich uho-
                              Yad Vashem.        norowaniem. Z anonimowych lu-
    Ci ludzie to SPRAWIEDLIWI. Mo- ziła śmierć całej ratującej rodzinie.
                              Według danych z 2015 roku z po- dzi powinni zmienić się w symbole
    ralni bohaterowie II wojny świato- Zbrodnie na rodzinach Ulmów
                              nad 25 tysięcy odznaczonych aż walki o prawa człowieka. To boha-
    wej. O wielu z nich nigdy się nie z Markowej czy Kowalskich z Cie-
                              6454 (czyli około 26 proc.) to Po- terowie, którzy do bycia wielkimi
    dowiemy. Wielu z nich zostało za- pielowa są wstrząsającym świa-
                              lacy. Liczba ta ciągle rośnie. His- nie potrzebowali ani supermocy,
    mordowanych za pomoc Żydom. dectwem tej polityki.
                              torie wielu Sprawiedliwych stały ani peleryn czy sławy. Wystarczył
    Ginęli często też ich bliscy oraz Od 1963 roku Instytut Pamięci
                              się znane: Jan Karski walczył  szacunek do drugiego człowieka.
    osoby, które próbowali ratować.  Męczenników i Bohaterów Holo-
    W trakcie II wojny światowej Pol- kaustu Yad Vashem w Jerozolimie
    ska zajęta przez okupantów prze- przyznaje medal „Sprawiedliwy
    stała istnieć, a na jej ziemiach wśród Narodów Świata”, który stał
    Niemcy postanowili zorganizować się sposobem na utrwalenie pa-
    obozy zagłady. To tutaj hitlerowcy mięci o tych niezwykłych ludziach,
    przeprowadzili swój zbrodniczy którzy pomagali Żydom podczas
    plan „ostatecznego rozwiązania wojny.
    kwestii żydowskiej”. Polska, obok Kryteria przyznawania tytułu są
    Ukrainy, była jedynym terenem, bardzo proste – ratujący nie może Pomnik Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej 2
    na którym za pomoc Żydom gro- być pochodzenia żydowskiego,
   1   2   3   4   5   6