Page 7 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Raport 2016 - Sprawiedliwi nr 2.
P. 7

SPRAWIEDLIWI_NR_2_A4_Layout 1 14/07/16 10:45 Page 7
      No 2                                        RAPORT 2016: Sprawiedliwi
      Co dziś znaczy być
      Sprawiedliwym?

                 Julia Pietraszewska // XXXIV LO w Łodzi
                 Sabina Bałulis // Katolickie LO im. o. anastazego Pankiewicza w Łodzi
                                             Logo organizacji „Lekarze bez Granic” 7


      Od kiedy pamiętam moja mama mówiła do mnie słowami moralność i sumienie. Najbardziej rych mogę nazwać współczes-
      Audrey Hepburn: Pamiętaj, że kiedy potrzebujesz   przejmuje mnie jego potężna nymi Sprawiedliwymi, to myślę
      pomocnej dłoni – jest ona na końcu twojego ramienia. Gdy wrażliwość na los drugiego czło- np. o prof. Zbigniewie Relidze.
      jesteś starszy, pamiętaj, że masz drugą dłoń: pierwsza jest wieka, szacunek dla jego życia  On, niestety, już nie żyje, ale
                                              mogę powiedzieć, że dorastałam
                                i to, że chciał tak wiele zrobić.
      po to, aby pomagać sobie, druga, żeby pomagać innym. Myślę, że każdy, kto rano wstaje  w czasach, gdy żył i leczył. Jako
                                i idzie pomagać innemu, może pierwszy lekarz w Polsce prze-
      Właśnie teraz, kiedy dorastam          słabszemu człowiekowi, jest  prowadził udany przeszczep
      i poznaję świat, zaczynam w pełni          w pewnej części taki sam jak Kar- serca. Nie poddał się po pierw-
      rozumieć to, co moja mama            ski. Podobnie jest w przypadku szych nieudanych próbach, każ-
      chciała mi przekazać. Tu, gdzie           Lekarzy bez Granic. Ta pozarzą- dą klęskę ogromnie przeżywał.
      mieszkam, jest pokój, nie ma          dowa  organizacja  powstała  Nie bał się ryzyka, tego, co myślą 7
      wojen, ale gdyby wyjść poza gra-          w 1971 roku, aby nieść pomoc inni, dążył do celu, którym było ra-
      nice kraju, można zobaczyć praw-          medyczną tym, którzy są jej po- towanie życia. Tacy ludzie są dla
      dziwy świat – pełen konfliktów,         zbawieni w wyniku wojen czy nas inspiracją i moim zdaniem za-
      okrucieństwa, biedy. Jestem świa-          biedy. Są to ludzie często młodzi, sługują na miano współczesnych
      doma tego, że ludzie w dzisiej-        którzy intensywnie się uczą, aby Sprawiedliwych. Dzisiejszy świat
      szym świecie są coraz bardziej         móc wyjechać w oddalone, po- ciągle jest pełen wojen, głodu,
      brutalni, nietolerancyjni, żądni         zbawione pomocy medycznej re- biedy i cierpienia ludzi. Dzięki
      władzy i zamiast pomagać innym           giony świata i leczyć chorych  wszechobecnym mediom może-
      wykorzystują swoją pozycję, aby           w tragicznych warunkach. Wielu  my w czasie rzeczywistym zoba-
      ich segregować. Gdy myślę            z nich ryzykuje swoim życiem dla czyć nieszczęście ludzi ucieka-
                    Zbigniew Religa 6
      o moich rodzicach, Janie Karskim          innych. Władysław Bartoszewski, jących, umierających czy głodują-
      czy Sprawiedliwych wśród Naro-           – więzień obozu Auschwitz, po- cych. Ilość tych obrazów sprawia,
      dów Świata, czuję, że mimo który siedział wyprostowany, pe- wiedział Każdy Polak był zagro- że na nie obojętniejemy. Starajmy
      wszechobecnego zła zawsze bę- łen elegancji, dumy, powagi i ho- żony śmiercią, lecz każdy Żyd był się być empatyczni i nie zamy-
      dą dobrzy ludzie. Kiedy pierwszy noru, od razu wiedziałam, że skazany na śmierć. Kiedy dziś za- kajmy oczu. Starajmy się być
      raz zobaczyłam zdjęcie Karskiego, rozumiał bez wątpienia, czym jest stanawiam się, czy są ludzie, któ- Sprawiedliwi i przyzwoici.


      NA
      SZA
      RE
      DAK      CJA
   2   3   4   5   6   7   8