Page 6 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Raport 2016 - Sprawiedliwi nr 2.
P. 6

SPRAWIEDLIWI_NR_2_A4_Layout 1 14/07/16 10:45 Page 6
         RAPORT 2016: Sprawiedliwi                                     No 2
         Polityka nazistów

         wobec pomagającym         Żydom w Europie

                   Izabela Hajdenrajch // XIII LO w Łodzi
                   Michał Adamiak // koordynator projektu


         W 1933 roku, po objęciu władzy przez Adolfa Hitlera,
         Niemcy rozpoczęły realizację antysemickiej i rasistowskiej
         polityki sformułowanej w Mein Kampf. Wprowadzono
         podział społeczeństwa na czystej krwi Niemców,     Żydowscy mężczyźni oznakowani opaskami
     6    mających pełnię praw publicznych i prywatnych,     i gwiazdami Dawida, Łódź 1940 r. 11
         oraz na Żydów i „mieszańców” posiadających przynajmniej
         jednego żydowskiego przodka.


                      byli wywożeni do gett i obozów Karą za taką działalność było roz- miejsce ukrycia pozostałych. Sąd
                      tworzonych w okupowanych kra- strzelanie. Chcąc odwieść ludzi specjalny we Lwowie skazał ją
                      jach Europy środkowej i Wschod- od pomocy Żydom, wprowadzono 10 września 1943 roku na karę
                      niej. Represje za nieprzestrzega- stosowanie takiej samej kary za śmierci. Wyrok wykonano 8 lutego
                      nie wprowadzanych przez Niem- próbę „przestępstwa”, jak i za 1944 roku.
                      ców zasad były równoznaczne ze czyn dokonany. W obydwu przy- Do pomagających z dobroci serca
                      śmiercią. Wszystkie te przepisy padkach była to śmierć.  należało małżeństwo Bernatowi-
                      wprowadzano w krajach, które suk- Równie wysoka kara groziła za czów. Ukrywali oni dziewięcioro
                      cesywnie zajmowała Trzecia Rzesza. ukrywanie Żydów czy pomoc  uciekinierów z getta lwowskiego.
                      Następnym krokiem władz było w ucieczce z getta lub wyrobienie Początkowo  utrzymywali  ich
                      wprowadzenie kar dla osób, które fałszywych dokumentów. Pano- z własnych pieniędzy, później fi-
                      pomagały Żydom. Na zachodzie, wała zasada odpowiedzialności nansowo wspomagał ich Żyd Hal-
                      w krajach takich jak Holandia czy zbiorowej, która często dotykała ben. Stopniowo do domu Berna-
                      Węgry, represje były lżejsze. We całe rodziny. Taki los spotkał ukry- towiczów przychodzili kolejni lu-
                      Francji nie zabijano ratujących, wające Żydów rodziny Kowal- dzie potrzebujący pomocy. Po
                      najgorszą karą było internowanie skich z Ciepielowa czy Ulmów  anonimowym donosie sąd skazał
                      w obozie czy areszt dla księży ra- z Markowej.   Annę Bernatowicz na trzy lata
         Plakat antysemickiej wystawy tujących dzieci.    Oczywiście zapewne wielu zła- więzienia o zaostrzonym rygorze.
         „Żydzi i Francja” (Paryż 1941 r.) 5 Dużo bardziej rygorystyczne mały represyjne przepisy i obawa Jej mąż dostał karę śmierci, której
                      przepisy panowały na terenach o los swojej rodziny. Innych sku- uniknął dzięki nagłej ewakuacji
         W 1935 roku wprowadzono usta- dzisiejszej Polski i Ukrainy, gdzie siły dodatkowe racje żywności. niemieckich urzędów ze Lwowa
         wy norymberskie, które określały, ustanowiono kary więzienia już za Mimo wszystko znajdowali się lu- i zwolnieniu wszystkich więźniów.
                      sam fakt niepowiadomienia policji dzie, których od pomocy bliźnim Wielu ludzi zostało ocalonych
         dlaczego i w jaki sposób należy
                      o opuszczeniu getta przez Żyda. nie odstraszyły drakońskie kary. mimo srogich kar, jakie groziły za
         przeprowadzić reformę społe-
                      Obwieszczenia niemieckie po- Dlaczego pomagano? Motywy pomaganie Żydom. Ich wybawi-
         czeństwa. Na mocy tych doku-
                      czątkowo obiecywały nagrody były różne. Jedni chcieli się wzbo- ciele wykazywali się wielką od-
         mentów można było pozbawić
                      (najczęściej w postaci żywności) gacić, inni pomagali z czystej do- wagą, determinacją i poświęce-
         Żydów mienia i obywatelstwa nie-
                      za składanie meldunków lub też broci serca. Często pomagano niem. Jak mawiał Władysław Bar-
         mieckiego. Trzy lata później do-
                      tłumaczyły łapanki Żydów ochro- znajomym sprzed wojny (lub ich toszewski: Jak się ktoś urodził
         szło do „nocy kryształowej” – po-
                      ną ludności przed możliwą epide- dzieciom). Tak było w przypadku człowiekiem, to łatwiej mu jest być
         gromu Żydów zorganizowanego
                      mią. Później okupant zaniechał Franciszki Ożegalskiej, która wy- człowiekiem, niż stać się świnią.
         przez władze państwowe w Niem-
                      prób tłumaczenia się. Surowymi robiła rodzinie żydowskiej fał- Warto wyryć te słowa w swej pa-
         czech. Stanowił on preludium do karami chciał zmusić Polaków  szywe dokumenty, dzięki którym mięci. To bardzo ważne zdanie,
         Holokaustu. Życie w Niemczech i Ukraińców do współpracy.  wydostali się z drohobyckiego a szczególnego znaczenia na-
         zmieniło się diametralnie. Z cza- Administracja niemiecka jako getta. Potem pani Franciszka po- biera, kiedy pomyślimy, jak wiele
         sem Żydzi zostali zmuszeni do no- dużo poważniejsze przestępstwa mogła im znaleźć kryjówkę. 13 ryzykowali ludzie, którzy mimo
         szenia gwiazdy Dawida w wido- kwalifikowała dostarczanie miesz- maja 1943 roku została areszto- strachu i grożących represji zde-
         cznym miejscu, ścinania pejsów, kańcom gett gazet, książek, żyw- wana po tym, jak jeden z Żydów cydowali się pomóc słabszym
         byli poniżani, a w czasie wojny ności czy przekazywanie listów. złapany przez policję wskazał i prześladowanym.
   1   2   3   4   5   6   7   8