Page 5 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Raport 2016 - Sprawiedliwi nr 2.
P. 5

SPRAWIEDLIWI_NR_2_A4_Layout 1 14/07/16 10:45 Page 5
      No 2                                        RAPORT 2016: Sprawiedliwi
      Sprawiedliwy:
      Jerzy Lerski

            Malwina Wilczek // Publiczne Liceum Ogólnokształcące
            Uniwersytetu Łódzkiego
      Na studiach we Lwowie miałem przyjaciela, nazywał się
      Jerzy Lerski, też emisariusz, bohater. Ten Lerski walczył o Żydów.
      Na wykładach, kiedy endecy wypychali Żydów pod ścianę, Lerski
      im się potrafił postawić. Strasznie go za to pokancerowali…
      Tak wyglądało pierwsze wspomnienie słynnego emisariusza
      Jana Karskiego o innym emisariuszu i jego przyjacielu,
      Jerzym Lerskim: bohaterze II wojny światowej, a w czasach  Dekoracja por. Jerzego Lerskiego – kuriera przybyłego z kraju
      pokoju, profesorze historii.              – Krzyżem Walecznych przez gen. Mariana Kukiela. W głębi z prawej
                                  minister Władysław Banaczyk 4
                                                            5


                   kiem wielu demokratycznych or- maganych w elitarnej grupie pol- sy. Po wpadkach innych kurierów
                   ganizacji akademickich, a także skich żołnierzy – cichociemnych. „Jur” po rocznym pobycie w Pol-
                   członkiem Rady Naczelnej Stron- Mieli oni za zadanie powrócić do sce został wezwany do powrotu.
                   nictwa Demokratycznego.  kraju i zająć się działalnością dy- Do Anglii wracał przez – jak sam
                   W chwili wybuchu wojny, mając wersyjną na terenie Polski. On to określił – „paszczę bestii”
                   22 lata, został powołany do sam, jako kurier cywilny o pseu- – Berlin, a następnie Paryż, skąd
                   służby w artylerii przeciwlotniczej. donimie „Jur”, dostał inne zada- udał się z tajnymi dokumentami
                   Uczestniczył wtedy w obronie nie. Miał być łącznikiem pomiędzy do Barcelony, by przez Madryt
                   Brześcia, gdzie dostał się do so- Rządem RP a polskim podzie- dotrzeć samolotem do Londynu.
                   wieckiej niewoli. Szczęśliwie, miem. W grudniu 1942 roku, po Wśród raportów i mikrofilmów,
                   wraz z kolegami, udało mu się powrocie Jana Karskiego (wtedy które przywiózł, były informacje
                   uciec z transportu jeńców i prze- emisariusza Polskiego Państwa od podziemia żydowskiego o za-
                   dostać z powrotem do Lwowa. Podziemnego), Jerzy Lerski otrzy- gładzie i prześladowaniach. Po
                   Podjął wtedy próbę działania  mał w końcu polecenie udania się zdaniu raportu z sytuacji w Pol-
                   w antysowieckiej konspiracji. do Polski. W trakcie wielu długich sce, od grudnia 1944 roku zajął się
                   Otrzymał polecenie przedostania spotkań został wprowadzony pracą u boku premiera Rządu RP
                   się na Zachód. Po przekroczeniu przez Karskiego w realia ówczes- na uchodźstwie Tomasza Arci-
              Jerzy Lerski 3 granicy węgierskiej był interno- nej okupowanej Polski. W końcu szewskiego jako jego sekretarz.
                   wany, ale korzystając z okazji po swojej ostatniej odprawie prze- Mógł wtedy realizować swoje przed-
                   uciekł z aresztu i razem z grupą prowadzonej przez Wodza Na- wojenne aspiracje polityczne i po-
      Jerzy Lerski urodził się 20 stycz- innych żołnierzy przedostał się do czelnego, gen. Władysława Sikor- móc działalności „w dobrej sprawie”.
      nia 1917 roku we Lwowie jako Jugosławii. Następnie trafił do skiego, wraz z innymi skoczkami Przebieg negocjacji jałtańskich
      Jerzy Sołtysik. Pochodził z ro- Wenecji, przez którą dotarł do miał dostać się na terytorium Pol- oraz obrót spraw spowodowały
      dziny inteligenckiej, uczęszczał Francji. Tam, w krótkim czasie i za ski. Jednak samolot, którym le- powstanie wolnościowego ugru-
      do prywatnej szkoły powszechnej pośrednictwem Jana Karskiego, cieli, został trafiony i musieli wra- powania Niepodległość i Demo-
      (średniej), a następnie do II pań- otrzymał przydział do grupy przy- cać do Anglii.  kracja, którego Jerzy Lerski był
      stwowego lwowskiego gimnazjum szłych kurierów RP. Po kapitulacji Druga próba, zakończona sukce- współzałożycielem.
      im. Karola Szajnochy. Czuł się za- Francji, wraz z grupą żołnierzy  sem, odbyła się 19 lutego 1943 Po wojnie zajął się pracą na-
      wsze humanistą, co podkreślał  i delegaturą Rządu, przedostał się roku. Niedługo potem Lerski do- ukową. Wykładał historię i nauki
      w swojej autobiografii. Stał się ak- na pokładzie statku „Sobieski” do tarł do Warszawy. Tam przekazał polityczne na uniwersytetach
      tywistą, obejmując m.in. posadę Anglii.      między innymi pieniądze na broń w Pakistanie, Japonii i na Cejlo-
      redaktora naczelnego czaso- W trakcie służby w siłach zbroj- i amunicję, które przyleciały z nim nie. Został profesorem historii
      pisma „Żagiew” – miesięcznika nych otrzymał wezwanie, by po- do Polski dla Żydowskiej Organi- University of San Francisco.
      tworzonego przez młodzież na te- twierdzić swoją gotowość do zacji Bojowej. Brał udział w szmu- W roku 1985 otrzymał w instytu-
      renie Małopolski Wschodniej  udziału w „akcji kontynentalnej”. glowaniu działaczy żydowskich  cie Yad Vashem tytuł Sprawie-
      (w okolicach Lwowa). Po ukończe- Miał zostać wysłany do Polski śla- z getta warszawskiego na stronę dliwy wśród Narodów Świata.
      niu gimnazjum rozpoczął studia dem Jana Karskiego jako przed- aryjską. W marcu 1943 roku spo- Zmarł w roku 1992, powinniśmy
      na wydziale prawa Uniwersytetu stawiciel rządu RP. Został ku- tkał się ze Stefanem „Grotem” Ro- go pamiętać jako emisariusza od-
      Jana Kazimierza i Akademii rierem 12 grudnia 1941 roku. Od- weckim, komendantem AK. Zaj- znaczonego medalem Sprawie-
      Handlu Zagranicznego we Lwo- był m.in. szkolenie spadochro- mował się także działalnością  dliwych wśród Narodów Świata
      wie. Był wtedy aktywnym człon- nowe, a także wiele innych wy- w Departamencie Informacji i Pra- i prawdziwego bohatera.
   1   2   3   4   5   6   7   8