Page 2 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Raport 2016 - Sprawiedliwi nr 2.
P. 2

SPRAWIEDLIWI_NR_2_A4_Layout 1 14/07/16 10:45 Page 2
         RAPORT 2016: Sprawiedliwi                                     No 2
                                   Zwykła ludzka                                   przyzwoitość


                                            [
                                             Aleksanda Polit // Uniwersytet
                                             Jana Kochanowskiego w Kielcach
                                             filia w Piotrkowie Trybunalskim,
                             Wiktoria Ulma 1         Paulina Kołodziej // absolwentka  [
                                             XIII LO w Łodzi

                                   Warszawskie zoo po wybuchu II wojny światowej
         Bestialska egzekucja została do- dział, jak kilkoro dzieci własno- ze zwykłego ogrodu zoologicznego przeistoczyło się w azyl
         konana przez pięciu żandarmów  ręcznie rozstrzelał Kokott. Jego
         i kilku granatowych policjantów. słowa wypowiedziane po polsku dla prześladowanych wówczas Żydów i działaczy konspiracji,
         Grupie przewodniczył szef poste- wryły się głęboko w pamięć: Pa- nazywany przez nich „Willą pod Zwariowaną Gwiazdą”.
         runku w Łańcucie, porucznik Eilert trzcie, jak giną polskie świnie
         Dieken. Pozostali żandarmi to wy- – które przechowują Żydów.
         żej wspomniany Joseph Kokott, Po morderstwie wezwano Teofila        liczyć na pomoc. Udzielili jej mię-
         Michael  Dziewulski,  Gustaw  Kielara, sołtysa wsi. Polecono mu       dzy innymi Magdalenie Gross.
         Unbehend i Erich Wilde. Zidenty- przyprowadzić chłopów do zako-        Była ona rzeźbiarką, którą ukry-
         fikowano również dwóch policjan- pania ciał. Gdy Teofil zapytał żan-     wali w swojej willi na terenie zoo.
         tów: Eustachego Kolmana i dono- darmów, dlaczego zamordowali        Kolejnym aktem pomocy było
                                                udzielenie schronienia rodzinie
     2    siciela,  Włodzimierza  Lesia. także dzieci, w odpowiedzi usły-       Kenigsweinów, która została wy-
                      szał, że zrobili to dla dobra miesz-
         Świadkami mordu byli także fur-
         mani, którzy zostali wezwani kańców, żeby sieroty nie spra-      rzucona z poprzedniej kryjówki
         przez Niemców, by zobaczyć, wiały nikomu problemu. W czasie        z powodu braku pieniędzy. Na-
         jaka kara spotyka każdego, kto gdy chłopi grzebali zwłoki zamor-     stępnym przykładem pomocy jest
         decyduje się na pomoc Żydom. dowanych, żandarmi zajęli się       wyprowadzenie z getta żony en-
         Na kilka godzin przed świtem roz- grabieniem majątku Ulmów. Na-        tomologa Szymona Tenenbauma
         legły się pierwsze strzały. Na po- stępnie w ich domu urządzono li-      – Eleonory i zapewnienie jej opie-
         czątku, jeszcze podczas snu, bację. Przed odjazdem Kokott        ki. Takich przykładów zaangażo-
         pozbawiono życia jedną z mar- udał się jedynie do mężczyzn pra-      wania Żabińskich w ratowanie ży-
         kowskich Żydówek – Leę oraz cujących przy pochówku i zagro- Małżeństwo Żabińskich 2 cia bliźnich jest bardzo dużo.
         najstarszego i najmłodszego z braci ził: Nikt nie śmie wiedzieć, ile   Działalność państwa Żabińskich
         Goldmanów. W następnej kolej- osób zostało zastrzelonych, tylko Aby zachować pamięć o tym wy- jest bardzo dobrym przykładem
         ności zamordowano kolejnego  wiecie wy i ja!. Mimo zakazu, jątkowym miejscu i działalności bezinteresownej pomocy – nara-
         z Szallów, następnie Genię Grün- nocą odkopano dół i pochowano rodziny Żabińskich (którzy w la- żali własne życie, aby ratować in-
         feld wraz z małym dzieckiem, ko- znajdujące się tam zwłoki w trum- tach 30. XX w. prowadzili war- nych, a przy tym nie chcieli nic
         lejnego mężczyznę z rodziny nach. Niedługo po zakończeniu szawskie zoo), Muzeum Historii w zamian. Choć historia ich życia
         Szallów, a na końcu najstarszego niemieckiej okupacji ciała Ulmów Żydów Polskich POLIN przygoto- nie jest powszechnie znana,
         z nich – ojca.       przeniesione zostały na miej- wało wirtualną wystawę pod tytu- może trwać dzięki świadectwom
         Później przyszła kolej na Ulmów. scowy cmentarz. Ekshumowane łem „DOM POD ZWARIOWANĄ Ocalałych. 7 października 1965
         Józef i Wiktoria zostali wyprowa- zostały także szczątki zamordo- GWIAZDĄ. Żydzi ukrywani w war- roku Instytut Yad Vashem w Iz-
         dzeni przed dom i rozstrzelani. wanych Żydów.  szawskim zoo”, której autorami są raelu nadał Żabińskim tytuł Spra-
         Wiktoria była w dziewiątym mie- Wiele osób zadaje sobie w duszy Karolina Dzięciołowska i studio wiedliwych wśród Narodów Świa-
         siącu ciąży ze swoim siódmym pytanie: Dlaczego Ulmowie to Artkolektyw. Wystawa została ta. Po ceremonii pan Jan odpo-
         dzieckiem. Na chwilę przed egze- zrobili, dlaczego zaryzykowali ży- zrealizowana w ramach projektu wiedział na pytanie, dlaczego tak
         kucją odeszły jej wody. Została cie swoje i swojej rodziny, by po- „Polscy Sprawiedliwi – Przywra- narażali swoje życie, aby ratować
         rozstrzelana w trakcie porodu. magać innym? Małżeństwo Ul- canie Pamięci”.  innych. Oto jego słowa: Po prostu
         Obecny podczas całego zdarze- mów ciężko pracowało na swoje W 1929 roku Jan Żabiński został uważaliśmy, że tak trzeba. Nie
         nia Edward Nowojski wspomina: utrzymanie, a przyjmując ośmiu dyrektorem ogrodu zoologicznego wyobrażaliśmy sobie, że można
         W czasie rozstrzeliwania na miej- dodatkowych lokatorów i nie bio- w Warszawie. Wraz z przyszłą inaczej. Zwykła ludzka przyzwo-
         scu egzekucji słychać było stra- rąc za to przysłowiowego złama- żoną – Antoniną – z ogromną itość.
         szne krzyki, lament ludzi, dzieci nego grosza, sprowadziło się na pasją ulepszali placówkę. Na po-
         wołały rodziców, a rodzice już byli skraj biedy. Nie to jednak się li- czątku II wojny światowej Żabiń-
                                                Wystawę można zobaczyć pod
         rozstrzelani. Wszystko to robiło czyło. Liczyła się miłość do bliź- scy zaangażowali się w kon-
                                                adresem:
         wstrząsające wrażenie. Rozpacz- niego i zachowanie człowieczeń- spirację. Na terenie zoo – w swo-
                                                http://sprawiedliwi.org.pl/
         liwie krzyczące dzieci zwróciły stwa w czasach, kiedy większość jej willi i w opustoszałych klatkach
                                                wystawa-pl/zydzi-ukrywani
         uwagę żandarmów. Po krótkiej wybrała bierność.  dla zwierząt – udzielili schronienia
                                                -w-zoo/
         naradzie zdecydowano rozstrze-    *       wielu Żydom. Nawiązali również
         lać wszystkich. Zginęli: ośmiolet- Dziękujemy za pomoc w powsta- kontakt z gettem – chcieli pomóc *
         nia Stasia, sześcioletnia Basia, niu artykułu  dyrektorowi Mate- ludziom uciec z tego piekła, ale Dziękujemy za pomoc w powsta-
         pięcioletni Władzio, czteroletni uszowi Szpytmie i pani Karolinie też zapewnić im nową tożsamość niu artykułu  pani Klarze Jackl
         Franuś, trzyletni Antoś i półtora- Ożóg z Muzeum Polaków Ratują- czy też kryjówkę.  z Muzeum Historii Żydów Pol-
         roczna Marysia. Nawojski wi- cych Żydów w Markowej.  U państwa Żabińskich każdy mógł skich Polin.
   1   2   3   4   5   6   7