Page 3 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Raport 2016 - Sprawiedliwi nr 2.
P. 3

SPRAWIEDLIWI_NR_2_A4_Layout 1 14/07/16 10:45 Page 3
      No 2                                        RAPORT 2016: Sprawiedliwi
      Sprawiedliwy:

      Władysław
      Bartoszewski


                Dagmara Jas, Wojciech Cyniak // XIII LO w Łodzi        Prof. Władysław Bartoszewski 10


      „Chciałbym być geografem…” – właśnie tymi słowami  Jednak koniec wojny nie był koń- Sprawiedliwy wśród Narodów
      dwunastoletni Władysław Bartoszewski rozpoczął swój cem walki i służby Władysława Świata, a trzy lata później meda-
                                Bartoszewskiego. Zaraz po woj- lem tego odznaczenia. Władysław
      pierwszy artykuł, który został zamieszczony w jednej  nie, w 1945 roku, przystąpił do Bartoszewski przez cały okres
       z przedwojennych gazet. Los jednak zaplanował jego życie Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. PRL prowadził aktywną działal-
         inaczej i jako młody chłopak musiał ułożyć plan B.  W 1946 roku Bartoszewski rozpo- ność opozycyjną, co doprowa-

                                czął współpracę z ugrupowaniami dziło do objęcia go zakazem

                                opozycyjnymi, pracował m.in. dla druku przez ówczesne władze
                                                            3
                                „Gazety Ludowej”, gdzie wchodził oraz poddania go różnym repre-

                                w skład zespołu redakcyjnego. sjom. W 1980 roku dołączył do So-

                                Jednak ze względu na swoją roz- lidarności, a rok później, po wpro-

                                ległą działalność nie uniknął re- wadzeniu stanu wojennego, zo-

                                presji ze strony Urzędu Bezpie- stał internowany. Zwolniono go

                                czeństwa. Już 15 listopada 1946 3 maja 1982 roku.

                                roku Bartoszewski został areszto- Po przemianach systemowych

                                wany pod zarzutem szpiegostwa w Polsce w 1989 roku Bartoszew-

                                oraz na dwa lata pozbawiony wol- ski pozostał aktywny politycznie.

                                ności. Mimo zwolnienia w 1948 Pełnił funkcję ambasadora, był

                                roku został ponownie uwięziony ministrem spraw zagranicznych
                                rok później oraz skazany na karę oraz zasiadał w Senacie.
                                ośmiu lat pozbawienia wolności. Władysław Bartoszewski zmarł 24
                                W 1955 roku, decyzją Najwyż- kwietnia 2015 roku, był postacią
                  Prof. Władysław Bartoszewski w trakcie obchodów  szego Sądu Wojskowego, został wybitną, twarzą pokolenia Kolum-
                             10
               70. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto uznany za niesłusznie skazanego bów, został odznaczony Orderem
                                oraz zwolniony z odbywania kary. Orła Białego oraz tytułem doktora
                                Bartoszewski od razu powrócił do honoris causa wyższych uczelni.
                                publikowania tekstów i niedługo W rok po jego śmierci ukazała się
             W 1939 roku Bartoszewski zdał pień, które spotykały więźniów. potem stał się symbolem opozycji książka, która powstała jeszcze
             maturę. Swoją pasję do fotografo- Po paru miesiącach pobytu  wobec komunistów. W 1963 roku w latach 60. XX wieku Polacy
         wania, umiejętność pisania oraz w Auschwitz Bartoszewski opuścił został odznaczony dyplomem – Żydzi – okupacja. Jest to nie-
           znajomość języka niemieckiego jednak obóz, stało się tak dzięki zwykłe spojrzenie na problem
           wykorzystał w karierze reportera. staraniom Polskiego Czerwonego   stosunków polsko-żydowskich
           Czy było łatwo? (…) Otóż życie Krzyża.                w obliczu okupacji, terroru i Holo-
           nie ma być łatwe – mówi w jed- Po opuszczeniu piekła rozpoczął   kaustu. Dzieło zostało zatrzy-
              nym z wywiadów. Jednak historia tajne studia na wydziale humani- mane przez cenzurę i nie było
        Bartoszewskiego to nie tylko dzia- stycznym Uniwersytetu Warszaw-     publikowane w oficjalnym obiegu
           łalność dziennikarska. We wrześ- skiego, trafił do AK i rozpoczął przez kilkadziesiąt lat. Dziś, kiedy
       niu 1939 roku uczestniczył  współpracę ze słynną „Żegotą”       nie ma z nami Władysława Barto-
       w obronie cywilnej Warszawy, od – czyli Radą Pomocy Żydom.        szewskiego – niepospolitego
      maja 1940 roku pracował dla Podczas Powstania Warszaw-         człowieka i świadka historii – jego

       PCK. 22 września 1941 roku, po- skiego był adiutantem dowódcy       słowa nabierają wyjątkowego

         śród tysięcy niewinnych osób, placówki informacyjno-radiowej     znaczenia.
       Bartoszewski trafił w tzw. drugim „Anna” i redaktorem naczelnym
      transporcie warszawskim do nie- czasopisma „Wiadomości z Mia-

      mieckiego obozu koncentracyj- sta i Wiadomości Radiowe”. Włady-
       nego Auschwitz. Dostać w mordę sław Bartoszewski powiedział: Pa-
             czy nerki? Lepiej w mordę, byle triotyzm polski nie polega na
               tylko nie kijem, żeby nie pękła mówieniu o patriotyzmie, tylko na Książka Władysława Bartoszewskiego
                                           Polacy- Żydzi-Okupacja, wydawnictwo Znak
           czaszka – tymi słowami Barto- służbie. Właśnie taki rodzaj odda-
        szewski podsumował ogrom cier- nia ojczyźnie stał się jego udziałem.
   1   2   3   4   5   6   7   8