Page 8 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Raport 2016 - Sprawiedliwi nr 2.
P. 8

SPRAWIEDLIWI_NR_2_A4_Layout 1 14/07/16 10:45 Page 8
         RAPORT 2016: Sprawiedliwi                                     No 2
         Sprawiedliwi: wydarzenia








                    Bartek Seweryński // XIII LO w Łodzi
                    Bolesław Waliszewski // Katolickie LO im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi



         Kolejni Polacy odznaczeni  skiej i katolickiej tradycji: Uchodź-       kowej jest symbolem pamięci
         tytułem Sprawiedliwego   cy w dzisiejszym świecie”. Dyplomy         i czci, jaką Polska oddaje swoim
         27 stycznia, w trakcie tegorocz- i medale honorowe z rąk ambasa-       wyjątkowym bohaterom.
         nych obchodów Międzynarodo- dor Izraela w Polsce, Anny Azari,
         wego Dnia Pamięci Ofiar Holo- odebrały siostry ze Zgromadzenia      Książka Władysława
         kaustu, które miały miejsce w am- Sióstr Franciszkanek Rodziny       Bartoszewskiego Polacy - Żydzi
         basadzie Izraela w Waszyngtonie, Maryi oraz córka Zenobii Owcza-       - okupacja. Fakty. Postawy.
         do grona odznaczonych przez in- rowej.                    Refleksje
         stytut Yad Vashem tytułem Spra-                        24 kwietnia 2016 roku, w rocznicę
         wiedliwy wśród Narodów Świata Europejski Dzień Pamięci  Prezydent Andrzej Duda w trakcie śmierci Władysława Bartoszew-
         dołączyli pośmiertnie czterej ko- o Sprawiedliwych w Łodzi otwarcia Muzeum Polaków  skiego, miała miejsce premiera
         lejni bohaterowie: Amerykanie 6 marca jak co roku miał miejsce Ratujących Żydów 8 najnowszego wydania książki na-
         Roddie Edmonds i Lois Gunden Europejski Dzień Pamięci o Spra-         pisanej przez niego jeszcze w la-
                                   Otwarcie Muzeum Polaków
         oraz polskie małżeństwo – Maryla wiedliwych. W Łodzi główne uro-       tach 60. XX wieku. Z właściwą
         i Walery Zbijewscy. W imieniu czystości organizowane były  Ratujących Żydów  sobie szczerością Władysław Bar-
                                   im. Rodziny Ulmów w Markowej
         państwa Zbijewskich odznaczenie w Centrum Dialogu im. Marka 17 marca 2016 roku otwarto Mu- toszewski opisuje w niej relacje
                                                Polaków i Żydów w czasie II wojny
     8    odebrał ich wnuk, Wojciech. Edelmana oraz przy pomniku Po- zeum Polaków Ratujących Żydów światowej, terror, jakiemu byli pod-
                      laków Ratujących Żydów podczas
         Obecna była też uratowana przez
         Zbijewskich pani Elżbieta Wilk, II Wojny Światowej w Parku Oca- im. Rodziny Ulmów w Markowej. dani i ich postawy. Książka wyda-
         która podczas wojny była kilkulet- lałych. W ceremonii pod pomni- Jednym z inicjatorów budowy mu- na w 1970 roku w drugim obiegu,
         nim dzieckiem. W uroczystości kiem wzięli udział przedstawiciele zeum jest jego pierwszy dyrektor w PRL była ocenzurowana i niepub-
         wziął udział prezydent USA Ba- władz państwowych i miejskich. i badacz tragedii rodziny Ulmów, likowana. Teraz została wydana przez
         rack Obama. Uhonorował wszyst- Podczas uroczystości w Centrum pan Mateusz Szpytma. Uroczys- krakowskie wydawnictwo Znak.
         kich czterech nowych Sprawie- Dialogu otwarto wystawę „Moi ży- tego otwarcia dokonał prezydent
         dliwych. W swoim przemówieniu dowscy rodzice, moi polscy ro- Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej OGŁOSZENIE
         podkreślał, że we współczesnym dzice”, której towarzyszyło spo- Duda. W swoim przemówieniu Jeśli mają Państwo
         świecie wzrasta fala rasizmu i an- tkanie z jej bohaterkami – Ireną podkreślił: Każdy, kto sieje i pod- Sprawiedliwych wśród
         tysemityzmu, i że powinniśmy im Szczurek i Inką Sobolewską-Pyz syca antysemityzm, depcze po Narodów Świata w swojej
         się przeciwstawić.     ze Stowarzyszenia Dzieci Holo- grobie rodziny Ulmów. Tego sa- rodzinie, prosimy o kontakt
         4 kwietnia w Warszawie tytułem kaustu. Wystawa przybliża losy mego dnia Sejm RP przyjął z redakcją. Z przyjemnością
         Sprawiedliwego zostały uhonoro- żydowskich dzieci ratowanych uchwałę, w której złożył hołd Po- opiszemy ich historię
         wane również pośmiertnie: siostra przez polskie rodziny w czasie  lakom, którzy ratowali Żydów ska- w następnych numerach.
         zakonna Celina Kędzierska, Jó- II wojny światowej. Kontynuacją zanych na zagładę, a szczególnie Maile prosimy kierować
                                                 na adres:
         zefa Zychora i Zenobia Owcza- tego spotkania była inauguracja tym, którzy w odwecie za udzie-
         rowa. Ceremonia odbyła się w ra- projektu i premiera kwartalnika loną pomoc zginęli z rąk niemiec- KLUBKURIERA
                                                 @CENTRUMDIALOGU.COM
         mach konferencji „Inny w żydow- „Raport 2016: Sprawiedliwi”. kiego okupanta. Muzeum w Mar-
        Źródła zdjęć: 1 Zdjęcie opublikowane dzięki uprzejmości Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej, 2 Ze zbiorów Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, 3 Domena Publiczna, 4 Narodowe Archiwum Cyfrowe
        5 źródło: Wikipedia, Bundesarchiv, Bild 146-1975-041-07, na licencji (CC-BY-SA 3.0), 6 źródło: Wikipedia, fot. PiS, na licencji CC-BY-SA 3.0, 7 źródło: flickr, fot. Richard Roche, na licencji (CC BY-NC 2.0), 8 Zbiory Muzeum Polaków
        Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, 9 Zbiory prywatne Adama Sitarka, 10 Archiwum Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, 11 Wikipedia, Bundesarchiv, Bild 101III-Wisniewski-025-08
        / Wisniewski, na licencji CC-BY-SA 3.0
        PatRoni HonoRoWi:
                                                  Polskie
                                                  Towarzystwo
                                                  Sprawiedliwych
                                                  wśród Narodów
                                                  Świata
        WydaWca:      PaRtnERzy:






        teksty umieszczono w gazecie na licencji creative commons – uznanie autorstw – użycie niekomercyjne
        – bez utworów zależnych 3.0 Polska. tekst licencji na stronie http://creativecommons.pl/instrukcja-dokument
        do zdjęć umieszczonych w gazecie obowiązują prawa podane w odpowiednich opisach.  Projekt dofinansowany przez
                                                 Muzeum Historii Polski w Warszawie
                                                 w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.
        szkoły BioRącE Udział W PRoJEkciE: katolickie Liceum ogólnokształcące im. o. anastazego Pankiewicza w łodzi
        // Xiii Liceum ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w łodzi // XXXiV Liceum ogólnokształcące
        im. krzysztofa kieślowskiego w łodzi // Liceum Uniwersytetu łódzkiego im. sprawiedliwych wśród narodów Świata  www.centrumdialogu.com
        // iV Liceum ogólnokształcące im. Emili sczanieckiej w łodzi // XXVi Lo w łodzi im. krzysztofa kamila Baczyńskiego /klub-kuriera
   3   4   5   6   7   8