Page 1 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Raport 2016 - Sprawiedliwi nr 2.
P. 1

SPRAWIEDLIWI_NR_2_A4_Layout 1 14/07/16 10:45 Page 1


                                           R APORT 2016


          nr 2

      czerwiec 2016

           Wydawca:
         Centrum Dialogu
      im. Marka Edelmana w Łodzi
        ul. Wojska Polskiego 83
          91-755 Łódź
        Tel.: (+48 42) 636 38 21
         Tel.: 506 155 911
       biuro@centrumdialogu.com
       www.centrumdialogu.com                     Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat      Sprawiedliwi:

      Rodzina Ulmów                                       Basia Ulma 1
                     [               [
                      Dominika Osicka, Karolina Wąchała,
                      Weronika Kobus // IV LO w Łodzi


      Podkarpacka wieś Markowa to miejsce niepozorne, a jednak W 1935 roku, gdy Józefa i Wikto- dziny Ulmów widok śmierci stał
      ważne dla polskiej historii. Przed II wojną światową  rię połączył związek małżeński, się codziennością. Sąsiadująca
      Markowa była jedną z najbardziej rozwiniętych wsi  życie w Markowej było sielanką. działka, zamieniona przez oku-
                                              pantów w masowy grób, nie po-
                                 Wiktoria dokształcała się, uczest-
      województwa lwowskiego z pierwszą w Polsce Spółdzielnią nicząc w kursach na Uniwersyte- zwalała im zapomnieć o zbrodni
      Zdrowia, którą podziwiały wycieczki z okolicznych miast  cie Ludowym, a Józef był kie- ludobójstwa nawet na sekundę.
      i stolicy oraz opiewały z zachwytem lokalne gazety.  rownikiem w Spółdzielni Mleczar- Szallowie (tak, od imienia głowy
      Markowa była domem dla małżeństwa Ulmów: Józefa   skiej, prywatnie pasjonatem foto- rodziny – Saula, zaczęto nazywać
      i Wiktorii, oraz ich sześciorga dzieci. Małżeństwa, które  grafii. Przedwojenne przyjaźnie, Goldmanów) początkowo  ukry-
                                              wali się za niemałą opłatą u Wło-
                                 zawarte z żydowskimi rodzinami
      ryzykując własne życie, a w konsekwencji poświęcając je, mieszkającymi w okolicy, stały się dzimierza Lesia, posterunkowego
      udzieliło schronienia ośmiu osobom pochodzenia    zagrożeniem dla rodziny Ulmów granatowej policji w Łańcucie.
      żydowskiego, podczas gdy wokół trwało piekło okupacji  w momencie wybuchu II wojny Gdy jasne stało się, że za pomoc
      niemieckiej.                     światowej. Mimo terroru i gróźb Żydom Niemcy nie tylko grożą
                                 rozsiewanych przez niemieckie śmiercią, ale także realizują swo-
                                 władze, Józef Ulma pomagał  je groźby, Włodzimierz natych-
                                 w konstrukcji tajnych kryjówek  miast pozbył się Saula i jego
                                 i schronów w pobliskich lasach. czterech synów. Znaleźli oni
                                 Niestety większość Żydów została w końcu schronienie u rodziny
                                 wytropiona i brutalnie zamordo- Ulmów. Szallowie chcąc odzyskać
                                 wana lub zesłana do obozów za- zapłatę, jaką uiścili Lesiowi za za-
                                 głady. Oczywiste było zatem, że pewnienie schronienia, niejedno-
                                 gdy o pomoc poprosiła najpierw krotnie nachodzili go, żądając jej
                                 rodzina Goldmanów z Łańcuta zwrotu. Ten, w strachu przed utra-
                                 (ojciec o imieniu Saul z czterema tą majątku, zdradził żandarmerii
                                 synami), a później dwie Żydówki niemieckiej ich kryjówkę.
                                 z Markowej: Lea Didner i Genia Naoczny świadek zbrodni, Ed-
                                 (Gołda) Grünfeld z córeczką, Ul- ward Nawojski, który otrzymał
                                 mowie zdecydowali się ukryć ich rozkaz przewiezienia żandarmów
                                 pod swoim dachem.     z Łańcuta do Markowej, został
                                 W tym okresie wszechobecna przesłuchany w późniejszym pro-
      Dzieci Ulmów. Od lewej: Stasia, Władzio, Antek, Basia, Franek 1 śmierć zbliżała lub dzieliła sąsia- cesie jednego z morderców,
                                 dów, przyjaciół i rodziny. Dla ro- Josepha Kokotta.
   1   2   3   4   5   6