Page 7 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Litzmannstadt Getto. Ślady.
P. 7

WStęp
        Wystawa „litzmannstadt getto. Ślady” została przygotowana z okazji
        75. rocznicy deportacji Żydów z europy zachodniej do łódzkiego getta or-
        ganizowanej przez centrum dialogu im. marka edelmana w Łodzi w końcu
        października 2016 roku. ekspozycja składa się z dwóch części. pierwsza
        z nich pt. „Żydzi z rzeszy i protektoratu w getcie łódzkim (1941–1944)”
        opowiada historię 20 tysięcy żydowskich mieszkańców kilku dużych miast
        europejskich, m.in. Wiednia, pragi, Berlina, luksemburga, którzy zostali
        przesiedleni przez niemców do ówczesnego litzmannstadt (tak wtedy na-
        zywała się Łódź) jesienią 1941 roku. Wielu z nich straciło życie w getcie
        i są pochowani na cmentarzu żydowskim, kilkanaście tysięcy zostało za-
        mordowanych w obozach zagłady kulmhof am ner (chełmno nad nerem),
        auschwitz-Birkenau i w innych obozach koncentracyjnych, do których tra-
        fili z Łodzi. końca wojny doczekali tylko nieliczni. Wystawa przypomina
        kolejne akty hitlerowskich represji wobec Żydów w europie do wybuchu
        wojny i najważniejsze fakty z okresu bezpośrednio poprzedzającego depor-
        tacje z rzeszy i protektoratu. pokazuje, jak europejscy Żydzi zostali przyjęci
        i w jakich warunkach przyszło im żyć w getcie, a także jakie były ich dalsze
        losy.
        druga część ekspozycji „»Jesteśmy drzewami wiecznymi…« 10 opowieści
        z łódzkiego getta” to kolejna część projektu „drzewa pamięci”. prezentuje
        biografie dziesięciu osób ocalałych z zagłady, które mają swoje drzewka
        w parku ocalałych. ich losy pokazują, że mimo tragicznych doświadczeń
        i śmierci najbliższych potrafili poradzić sobie z traumą i stworzyli po wojnie
        piękne i dobre życie. Wśród bohaterów wystawy są m.in. małżonkowie,
        których miłość narodziła się w czasach zagłady: Jadwiga i arnold mosto-
        wiczowie oraz Juta i zvi Bergmanowie, albo połączyły ich wspólne powo-
        jenne doświadczenia, jak lolka i rachelę grynfeldów. mamy także historię
        skrzypaczki Bronisławy rotsztatówny, która po wojnie została koncertmi-
        strzem filharmonii Łódzkiej, pieśniarki tovy Ben-zvi, lekarki Salomei kape
        oraz biznesmena i społecznika romana kenta.
        ekspozycja „litzmannstadt getto. Ślady” została zrealizowana ze środków
        ministra kultury i dziedzictwa narodowego.        6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12