Page 1 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Raport 2017 nr 1: Dzieci
P. 1

DZIECI_NR_1_A4_Layout 1 18/05/2017 18:08 Page 1
       1

      CZERWIEC 2017

      Wydawca:
      Centrum Dialogu
      im. Marka Edelmana w Łodzi
      ul. Wojska Polskiego 83
      91-755 Łódź
      Tel.: (+48 42) 636 38 21
      Tel.: 506 155 911
      biuro@centrumdialogu.com
      www.centrumdialogu.com      Dziecko małe, lekkie, mniej go jest.
      Musimy pochylić się, zniżyć ku niemu.
      Janusz Korczak

      Historia
      praw dziecka
                [                     [
                 Monika Ciennik // absolwentka XXVI LO w Łodzi
                 Michał Adamiak // koordynator projektu      Nie ma dzieci, są ludzie. Ten słynny cytat z Janusza Korczaka  Od 1 czerwca w Centrum Dialogu
      jest fundamentem dzisiejszej pedagogiki. Już na początku XX w.  można zobaczyć wystawę
      postulował poszanowanie dziecka na równi z dorosłymi.     na temat praw dziecka

      Polski pedagog wyprzedził jednak i nie tylko nie posiadały swobody obługiwały maszyny dwa razy Po II wojnie światowej prawami
      swoją epokę. Społeczność mię- decydowania w istotnych obsza- większe od siebie) czy w kopal- dziecka zainteresowała się Orga-
      dzynarodowa, nad problemem dzie- rach swojego życia, ale mogły niach. Za wykonywaną pracę pła- nizacja Narodów Zjednoczonych.
      ci w społeczeństwie pochyliła się zostać przez rodziców sprzedane cono im 1/4 zarobków dorosłego W 1946 r. na wniosek Polski po-
      dużo później. Organizacja Na- w niewolę. Dramatyczna była piastujacego to samo stanowisko. wstał UNICEF, Międzynarodo-
      rodów Zjednoczonych dopiero  zwłaszcza sytuacja młodszego  Dopiero w XX w. zaczęto zasta- wy Fundusz Narodów Zjednoczo-
      w 1989 r. (28 lat temu!) uchwaliła rodzeństwa, które rodzice częs- nawiać się nad ochroną dzieci  nych Doraźnej Pomocy Dzie-
      Powszechną Konwencję Praw to zostawiali bez najmniejszego i ich miejscem w społeczeństwie. ciom. Po wieloletnich pracach
      Dziecka. Co ciekawe deklaracji wsparcia materialnego. W XIX w. Chlubnym początkiem był brytyj- Zgromadzenie Ogólne ONZ przy-
      nie podpisało państwo będące widok pracującego dziecka był na ski Children Act z 1908 r., zabra- jęło w 1959 r. Deklarację Praw
      symbolem wolności – USA. porządku dziennym. Kilkuletnie niający zatrudniania ich w kopal- Dziecka. Niestety, nie uzyskała
      Do czasów nowożytnych dzieci dzieci zatrudniano w fabrykach niach, fabrykach i rolnictwie. Był ona mocy obowiązującej. Dopiero
      uznawano za własność dorosłych (czasem, z racji małego wzrostu, to jednak dopiero początek – ruch w 1989 r., w ramach ONZ, została
                                 obrony praw dziecka ciągle był uchwalona Konwencja o Prawach
                                 zdominowany przez organizacje Dziecka. W 2000 r. powstał w Pol-
                                 filantropijne, działające na rzecz sce urząd Rzecznika Praw
                                 wyzyskiwanych i opuszczonych Dziecka. Od 2008 r. rzecznikiem
                                 dzieci. Ciągle nie podejmowano jest Marek Michalak.
                                 tematu gwarancji ochrony praw
                                 dzieci przez państwo.   Konwencja ONZ dzieli prawa
                                 Początkiem tworzenia systemu dziecka na cztery rodzaje:
                                 ochrony praw dziecka było powo- • osobiste (m.in. prawa do: ży-
                                 łanie w 1920 r. Międzynarodo- cia, rozwoju, wychowania w ro-
                                 wego Związku Pomocy Dzieciom dzinie);
                                 (UISE) z siedzibą w Genewie. • polityczne (m.in. prawo do wy-
                                 Związek gromadził fundusze na rażania własnych poglądów);
                                 rzecz pomocy dzieciom – ofiarom • socjalne, (m.in. prawa do: god-
                                 wojny. W 1924 r., dzięki jego sta- nych warunków życia, opieki
             Kentucky, 1916 r. 12-Letnia Zelina i 13-letnia Florence raniom, Zgromadzenie Ogólne zdrowotnej, odpoczynku);
                     robią pranie dla całej rodziny 1 Ligi Narodów przyjęło Deklarację • ekonomiczne, (m.in. prawo do:
                                 Praw Dziecka, zwaną Genewską.  nauki).
   1   2   3   4   5   6