Page 1 - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Raport 2017 nr 3: Dzieci
P. 1

DZIECI_NR_3_A4_Layout 1 14/11/2017 10:57 Page 1

       3


      LISTOPAD 2017
      Wydawca:
      Centrum Dialogu
      im. Marka Edelmana w Łodzi
      ul. Wojska Polskiego 83
      91-755 Łódź
      Tel.: (+48 42) 636 38 21
      Tel.: 506 155 911
      biuro@centrumdialogu.com
      www.centrumdialogu.com      Dziecko małe, lekkie, mniej go jest.
      Musimy pochylić się, zniżyć ku niemu.
      Janusz Korczak


      Od Redakcji
      Przed Wami ostatni numer Raportu 2017: Dzieci. Zdajemy sobie sprawę, jak wielu tematów związanych z prawami dziecka
      nie zdążyliśmy poruszyć. Stąd też w tym numerze znajdziecie tak szeroki wachlarz poruszanych tematów. Są tutaj wstrzą-
      sające historie dzieciństwa w brazylijskich fawelach oraz seksualnego wykorzystywania dzieci i w trakcie azjatyckich wy-
      cieczek. Cieszy nas fakt, że tematy te zostały zaproponowane przez uczestników projektu. Widać młode pokolenie jest
      gotowe do podejmowania trudnych, a może i niewygodnych tematów...
                                                      Redakcja
      Obóz cygański
            [               [
             Julia Wieczorek // XXIV LO w Łodzi      Prześladowanie i nietolerancja Cyganów zaczęła się razem  Zasieki odgradzające obóz romski
      z dojściem do władzy Adolfa Hitlera. Naziści głosili wyższość  od reszty getta 1
      narodu niemieckiego w stosunku do innych ras i narodów,
      a w szczególności wobec Żydów i Cyganów. Pierwszym tego klas społecznych Burgenlandu), Zmarli nie byli chowani od razu.
      przejawem był zakaz małżeństw Niemców z osobami innej więc tuż po przybyciu transportów Skutkiem brudu i zwlekania z po-
      rasy (zawarty w 1935 r. w ustawach norymberskich).   na stację Radegast Niemcy do- chówkami był wybuch epidemii ty-
      Zakazano również Żydom i Cyganom pełnienia służby  puszczali się grabieży ich mienia.  fusu plamistego na terenie obozu.
      w urzędach państwowych oraz w wojsku.        Obóz był całkowicie odizolowany Lekarze, których wezwano z getta,
                                 od miasta i getta. Niewiele osób  nie byli w stanie jej zapobiec.
                                 z zewnątrz miało wstęp na jego Wielu z nich również zmarło na tę
      Specjalne miejsce w zagładzie tu kolczastego. Miał on powierzch- teren. Warunki życia w obozie, chorobę. Kiedy epidemia zaczęła
      Romów miało getto utworzone  nię zaledwie 0,019 km². Na terenie były jeszcze gorsze niż w gettcie. wykraczać poza obszar obozu,
      8 lutego 1940 r. w Łodzi. Przezna- obozu mieściły się stare budynki, Jak w filmie dokumentalnym Obóz Niemcy zdecydowali o jego likwi-
      czone dla mniejszości żydowskiej, gdzie w jednej izbie mieszkało cygański w Łodzi powiedział An- dacji. 12 stycznia 1942 r. wywie-
      jako pierwsze w okupowanej Pol- średnio 6–7 osób. Okna domów toni Galiński z Instytutu Pamięci ziono do Chełmna nad Nerem po-
      sce zostało w pełni odizolowane od strony zewnętrznej zostały za- Narodowej: W chwili przybycia Cy- zostałych Cyganów (ok. 4,3 tys.),
      od reszty miasta. Przetrwało pra- bite deskami. W przeciągu listo- ganów do obozu nie było w nim gdzie zostali zamordowani spali-
      wie do końca okupacji niemieckiej pada 1941 r. przywieziono tu po- faktycznie żadnych obiektów nie- nami w przygotowanych ciężarów-
      na ziemiach Polski (zlikwidowane nad 5000 Romów z Burgenlandu odzownych do jego funkcjonowa- kach. Były to pierwsze ofiary
      w sierpniu 1944 r.). Mieściło się na (regionu pogranicza austriacko- nia. Brakowało kuchni, łaźni, izby z Łodzi zamordowane w obozie
      dzisiejszym terenie Bałut i Starego węgierskiego), z których 2600 było chorych, a nawet latryn. Teren nie Kulmhof. Przypuszcza się, że spoś-
      Miasta.          jeszcze dziećmi do 12. roku życia.  był w ogóle przystosowany do ród wszystkich Cyganów przywie-
      5 listopada 1941 r. do getta przy- Przetransportowani Cyganie przy- przyjęcia takiej liczby ludzi. Gło- zionych do Litzmannstadt Ghetto
      byli pierwsi Romowie Wydzielono wieźli ze sobą duże ilości biżuterii, dowe racje żywnościowe dla Cy- najprawdopodobniej nie ocalał nikt.
      dla nich specjalny obóz cygański instrumenty muzyczne i inne cen- ganów dostarczało getto. Dziś na miejscu, w którym znajdo-
      (Zigeunerlager in Litzmannstadt)  ne przedmioty. Wiedziano, że Cy- W takich warunkach ciężko było wał się obóz cygański, znajduje
      w kwadracie ulic: Brzezińskiej, To- ganie słyną z handlu, posiadają mówić o zachowaniu higieny. Lu- się filia Muzeum Tradycji Niepod-
      wiańskiego, Starosikawskiej i Gło- dużo pieniędzy i są zamożni (przy- dzie, którzy umierali (około 700  ległościowych w Łodzi, gdzie znaj-
      wackiego, który był oddzielony od byli do Litzmannstadt Romowie osób), byli grzebani na cmentarzu duje się wystawa przedstawiająca
      getta podwójnymi zasiekami z dru- byli przedstawicielami wyższych żydowskim przy ul. Brackiej.  dzieje tego obozu.
   1   2   3   4   5   6